İl Genel Meclisi Temmuz gündemi açıklandı

İl Genel Meclisi, Temmuz ayı gündemi açıklandı. 2 Temmuz pazartesi günü İl Özel İdaresi Meclis Salonu’nda bir araya gelecek olan meclis üyeleri, 5 gün sürecek oturumlarda 14 gündem maddesini görüşecek.

İl Genel Meclisi Temmuz gündemi açıklandı

Meclis Başkanı Ali Rıza Alkış, gündem maddelerini şu şekilde açıkladı;

    

     Birinci Birleşim:02/07/2012-Pazartesi Günü Saat :15.30

1.      İl Özel İdaresinin 2012 yılı bütçesinde ayrılan ödeneğinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, İlimiz Çınarcık İlçe Kaymakamlığının yakacak giderleri için 6.000,00 TL, Termal İlçe Kaymakamlığının yakacak giderleri için 6.000,00 TL, elektrik giderleri için 3.000,00 TL olmak üzere İl Özel İdaresinin 2012 yılı bütçesinden toplam 15.000,00 TL ilave ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

2.      İl Genel Meclisinin 05/12/2011 tarih ve 270 sayılı kararı ile Armutlu Köylere Yardım faslında bulunan ödenek imkanları ile İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Yalı Mevkii, Pafta 7, Parsel 2485 nolu taşınmaz üzerinde kaçak olarak inşa edilen (6 katlı) yapının yıkım işlerinin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış, ancak İl Özel İdaresinin 2011 ve 2012 yılı bütçesinin Armutlu Köylere Yardım faslında mevcut ödeneği olmadığından anılan yapının yıkım işleri yapılamamıştır. Söz konusu yıkım işi Armutlu köylere hizmet götürme birliği vasıtasıyla ihaleye çıkılarak hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacaktır. Köylere Hizmet Götürme Birliğinde yeterli ödenek bulunmadığından İhale işleminin yapılarak yıkım işinin gerçekleştirilebilmesi için Armutlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

3.      Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 25/05/2012 tarih ve 942 sayılı yazılarına istinaden sınırları kesinleşmiş bulunan, OSB sicil kaydına işlenerek Özel Hukuk Tüzel Kişiliği tescil ettirilen, tersanelere yan sanayi ürünleri imalatı anlamında altyapı desteği sağlayacak olan, İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Mandıra ve Karga Tepeleri arası, Kocakır mevkiinde Sarısu deresinin batısında kalan ve paftasında sınırları belirtilen 140 ha lık alanın, 3194 sayılı imar Kanununun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi gereğince 1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına “Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” alanı olarak işlenmesi konusunun görüşülmesi,

 

     İkinci Birleşim :03/07/2012-Salı Günü Saat :15.30

4.      Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı tarafından yapılan veya yapılacak olan köy içme suyu analiz ücretlerinin İl Özel İdaresi bütçesinden ödenip ödenmemesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

5.      İlimiz köy yollarının yapım, bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemenin temini amacıyla açılan ve İl Özel İdaresine ait olan ocaklardan hammadde üretim izin belgesi için ağaçlandırma bedeli alınıp alınmaması teklifi hakkında Çevre ve Orman Enerji ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6.      İlimizin ve Ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağı bilinen Uluslararası Kültür Festivalleri kapsamında 13-18 Temmuz 2012 tarihleri arasında İlimizde düzenlenecek kültür etkinliklerine katılacak olan ekiplerin ulaşım, iaşe ve tanıtımla ilgili organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden TUFAG Derneğine maddi katkıda bulunulması konusunun görüşülmesi,  

     Üçüncü Birleşim :04/07/2012-Çarşamba Saat :15.30

7.      Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği Çalışma Yönetmeliği taslağının karara bağlanarak, 3011 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yollarıyla ilan edilmek suretiyle yürürlüğe konulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

8.      KÖYDES Projesi kapsamında içme suyu tesisleri için su kullanım tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında Tarım Hayvancılık ve Köye Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9.      İlimiz Merkez, Kurtköy sınırları içerisinde bulunan kaynak suyunun 167 sayılı Yer Altı Suları Kanununun 4 maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca Kurtköy ve Safran Köylerine içme ve kullanma suyu olarak tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

 

Dördüncü Birleşim :05/07/2012-Perşembe Saat :15.30

10.  İlimiz Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Pafta 14, Parsel 2800’de kayıtlı taşınmaz üzerinde akaryakıt satış istasyonu ile ilgili onaylı mevzi imar planı bulunan alanda ayrıca LPG satışı hizmetinin verilebilmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesine göre hazırlanan mevzi imar planı (ilave) değişikliğinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (c) fıkrası uyarınca onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

11.  İlimiz Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesinde 44 çiftçi ailesine 1’er ünite (3 adet arılı kovan) olmak üzere toplam 44 ünitelik (132 adet) arılı kovanın İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile temin edilerek 44 çiftçiye dağıtılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Hayvancılık ve Köye Yönelik Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 

     Beşinci Birleşim :06/07/2012-Cuma Saat :15.30

12.  İl Genel Meclisinin 01/12/2011 tarih ve 265 sayılı kararı ile Belediye Meclisinin 04/04/2012 tarih ve 88 sayılı kararıyla uygun görülen “Madencilik Faaliyetlerine İlişkin Mastır Plan”la ilgili Paftalar ve Çalışma Raporu 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanmış ve 30/04/2012-29/05/2012 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmış olup, askı süresi içerisinde söz konusu Mastır Plana Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığının yapmış olduğu itirazın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,     

13.  Önergeler, dilek ve temenniler,

14.  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

 

 

                                         Ali Rıza ALKIŞ

                                         İl Genel Meclis Başkanı

YORUM EKLE

banner137

banner138