banner131
Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 17 Eylül 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

MSB BAĞLILARI

1.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI

İHALE İLANI

Çesan Asfalt Plenti Bakım Onarımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN : 2019/437775

1-İdarenin a) Adı : 1.HV.İS.İNŞ.TB.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI b) Adresi : Şeker Mahallesi Ankara Asfaltı Kartal Kavşağı No: Bila 26120 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR c) Telefon ve faks numarası : 0 222 237 46 99 - 0 222 237 37 71 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımının a) Adı : Çesan Asfalt Plenti Bakım Onarımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Çesan Asfalt Plenti Bakım Onarımı Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü- Taşköprüyeni Mah. İzmit Yolu Çiftlikköy, YALOVA ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 gündür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.10.2019 - 10.30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı İhale salonu- Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - TEPEBAŞI /ESKİŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsunlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerine ilişkin bilgileri

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dökümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dökümanını indirmeleri zorunludur

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyebilecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler / 0.80 Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 419