banner123
Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 18 Nisan 2018
İl/İlçe Yalova
Fiyat

T.C.Sağlık Bakanlığı

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü

32 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

32 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/174732

1-İdarenin

a) Adresi : YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI İSMETPAŞA MAH. UMUT SOK. NO:17 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası : 2268115700 - 2268115205

c) Elektronik Posta Adresi : yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 32 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Yalova il Sağlık Müdürlüğü , Yalova il Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası, Yalova Devlet Hastanesi, ve Çınarcık Devlet Hastanesi; Ayniyat Depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri : Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova il Sağlık Müdürlüğü, Yalova il Sağlık müdürlüğü Ek hizmet binası,Yalova Devlet Hastanesine aylık periyotlarda, Çınarcık Devlet Hastanesine 2 aylık periyotlarda idarenin sipariş mektubunun tebliği itibariyle 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme süresi 12 ay olup imzalandığı tarih itibari ile başlayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yalova İl Sağlık müdürlüğü Ek Binası 3. kat; İhale Komisyon Odası İsmet Paşa Mah. Umut sok. No: 17 Mkz./Yalova

b) Tarihi ve saati : 08.05.2018 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İsteklilerin; Tıbbi alet dezenfektanları dışındaki dezenfektanlara ait Biyosidal Ürün ruhsatını Ulusal Bilgi Bankası kodu olsa dahi ihale dosyasında sunmaları zorunludur. Bu belgelerin hangi kaleme ait olduğu belgelerin üzerinde belirtilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Gerekli görülmesi halinde ihale komisyonu tarafından numune ve veya katolog istenebilir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesine İhale adı ve İKN verilerek veya Yalova İl Sağlık Müdürlüğü'nün Türkiye Ziraat Bankası Yalova Şubesi nezdindeki TR66 0001 0004 0431 2474 4850 01 nolu hesabına yatırılması ve Kurumumuza ibrazı halinde satınalınabilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İl Sağlık müdürlüğü Ek Binası Satınalma servisi 3. kat İsmet paşa Mah. Umut sok. No: 17 YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 192