Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 23 Ağustos 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

YALOVA SOĞUCAK KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

İhale ilanı

S.NO     Pafta-Ada-parsel             Hissenin              Niteliği                 İhale      İhale     İhale               Tahmini

             Yüzölçümü                                        tarihi     Saati      Yeri               Bedel (TL)

1             G22C11C4-121-162         7.020,05               Tarla      02.09.2019 13.30 Yalova İli                182.521,30

2             G22C16B1-122-9              2.403,66               Tarla      02.09.2019 13.40 Merkez Soğucak   62.495,16

3             G22C16A2-168-10           448,72                  Tarla      02.09.2019 13.50 Köyü                      89.744,00

4             G22C16A2-168-12           17,18                     Tarla      02.09.2019 14.00 Muhtarlığı              3.436,00

5             G22C16A2-168-14           35,29                     Tarla      02.09.2019 14.10                               7.058,00

6             G22C11D2B-174-8           84,88                     Arsa       02.09.2019 14.20                              84.880,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli belirtilen; 6 adet taşınmaz satış ihaleleri, ilan metninde gösterilen yer, tarih ve saatte teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhale katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri(İkametgah belgesi),

b)Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri(Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmelerini, ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar muhtarlığa vermeleri zorunludur.

3.Şartname yerine katılımcılar, bu ilan metninin altına “Okudum ve aynen kabul ediyorum” yazarak imzalaması ve heyete sunması gerekmektedir.

4.İstekliler, yukarıda getirilmesi gereken belgelerini İhtiyar heyetine ihale saatinden önce sunması sonrası, ihaleye katılabileceklerdir.

5.Taşınmazların satışı sonrası ödemesi nakit ve tek seferde yapılarak tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğan her türlü vergi, resim ve harç vb. giderler alıcıya aittir.

6.Komisyon(İhtiyar heyeti) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7.Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

8.Muhtarlık İhtiyar heyeti sonuç kararını 10(On) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder. İlan olunur.

Basın No: 381