Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 30 Ocak 2019
İl/İlçe Yalova
Fiyat

Yalova Belediye Başkanlığından

Taşınmaz Mal Kiraya Verilecektir 

Madde 1- İlimiz sınırları içerisinde 16 noktada toplam 69 adet ATM (Otomatik Para Çekme Makinası) yerinin birlikte bir bütün olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden  AÇIK TEKLİF (Arttırma) usulü ile birlikte bir bütün olarak ihale edilmek suretiyle  3 (Üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. 

Madde 2 – Muhammen 3 (Üç) yıllık kira bedeli: 630.000.-TL + KDV olup, artışlar bu bedel üzerinden yapılacaktır.

Madde 3 – Geçici teminatı :  18.900.-TL olup, kati teminat oranı 3 yıllık toplam kira bedeli üzerinden % 6’dır. 

Madde 4- İhale  06 / 02 / 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, İstiklal Cad. No:29 Yalova adresinde yapılacaktır.  

Madde 5– İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet göstermesi)

b) Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no’lu olacak)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2019 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) Şartname alındı makbuzu.

d) Gerçek ve tüzel kişinin ve vekaleten katılınması halinde vekilin Yalova Belediyesine “Vadesi geçmiş borcu olmadığına”  veya Torba yasalardan yararlanarak yapılandırılma yapılmış olması halinde  yapılandırıldığına ve yapılandırma şartlarını ihlal etmediğine dair İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden (Gelir Şefliği) alınmış yazı.

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ( A ), (B ) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)

Madde  6 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde  8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.   Keyfiyet ilan olunur.

Basın No: 42