Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 10 Şubat 2020
İl/İlçe Yalova
Fiyat

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ VE İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILAN FORD MARKA MOTORLU TAŞITLARIN İŞÇİLİK VE PARÇA DÂHİL TAMİR, BAKIM VE ONARIM İŞİ

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Bağlı Birimlerde Kullanılan Ford Marka Motorlu Taşıtların İşçilik ve Parça Dâhil Tamir, Bakım ve Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/58181

1-İdarenin

a) Adresi : YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası : 2268143118 - 2268129683

c) Elektronik Posta Adresi : yalova.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 336.000 Puan Yedek ve Arızalı Parça Tamir, Bakım ve Onarımı ve 50.000 Puan 1 (Bir) Saatlik İşçilik Bedeli (Ford Marka Araçlar İçin) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İfa yeri Yüklenici firmanın yetkili olduğu servistir. c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi 2.Kat Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez

b) Tarihi ve saati : 25.02.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: 1. İhaleye teklif verecek isteklilerin bakım onarım ve orijinal parça temini ve değişimi hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair "Yetkili Servis Belgesi"

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi 2.Kat Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 30

banner137

banner138