İl Genel Meclisi gündemi açıklandı

İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı birleşimleri bu pazartesi saat 15.30’da İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda başlıyor.

İl Genel Meclisi gündemi açıklandı
Meclis Başkanı Ali Rıza Alkış, oturumun ilk gününde 3 maddenin görüşüleceğini kaydetti. Yeni uygulamaya gore, gündemin hangi maddelerinin hangi oturumda görüşüleceği de programda yer alıyor. Bu uygulamanın verimli olacağını düşündüğünü belirten Alkış, “Artık hangi gündem maddesi ne zaman mecliste görüşülecek merakı da olmayacak. Hangi oturumda neyin gündem maddesi olacağı açık seçik programda yazıyor. Bu uygulamayı da İl Genel Meclisimizde ilk olarak yapıyoruz. Faydalı sonuçları olacaktır” diye konuştu.

 

Haziran ayı gündemi :

 

1.      Açılış ve yoklama.

 

      Birinci Birleşim :04/06/2012-Pazartesi Günü Saat :15.30

2.      Danıştay 8. Dairesinin Esas No:2012/1146 sayılı kararı doğrultusunda Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuarı tarafından yapılan ve yapılacak olan köy içme suyu analiz ücretlerinin İl Özel İdaresi bütçesinden ödenmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

3.      İlimiz köy yollarının yapım, bakım ve onarımları sırasında ihtiyaç duyulan malzeme temini amacıyla açılan ve ticari amaçlı olmayan İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy mevkiinde bulunan hammadde üretim tesisi ile Merkez, Esadiye Köyü sınırları içerisinde yer alan hammadde üretim tesisi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 8. maddesi gereğince ağaçlandırma bedelinin ödenmemesi konusunun görüşülmesi,

4.      Çınarcık İlçesi, Güllük Köyü Mahallesi içme suyu sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve yazı ekindeki paftada yeri işaretlenen Çakıllı Dere suyunun tamamının 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereğince Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,

 

      İkinci Birleşim :05/06/2012-Salı Günü Saat :15.30

5.      KÖYDES Projesi Ödeneğinin İller Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Kararın 38. maddesinin (c) bendinde belirtilen: Sayaç Kullanımı: “Şebekeli içme suyu projelerinde; meskenlerde sayaç kullanımı esas olup, içme suyu tesisleri sulama amaçlı kullanılamaz. Bu konudaki denetim ve yaptırım ilgili mahalli idare birliği ve/veya köy muhtarlıkları sorumluluğundadır. İçme suyu tesislerinin işletme maliyetlerini karşılamak üzere, il genel meclisleri tarafından ücret tarifesi belirlenebilir.” Hükmü gereğince ve İl Genel Meclisinin 05.01.2012 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda içme abonelerinden alınacak su kullanım ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi,

6.      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Valilik Makamınca meclise iade edilen, Süper amatör ligde mücadele eden ve maddi imkansızlıkları nedeniyle malzeme temininde güçlük çeken, Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Gacık Köyü, Aşağı Gacık Mahallesi, Amatör Spor Kulübüne İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile ayni yardım yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

      Üçüncü Birleşim :06/06/2012-Çarşamba Saat :15.30

7.      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere iade edilen, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca Müteşebbis Heyetteki katılım payı dikkate alınarak Yalova Bilişim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen 24.06/2012 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle görev yapacak 4 asıl, 4 yedek üyenin seçilmesi konusunun görüşülmesi, 

8.      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Valilik Makamınca meclise iade edilen, İlimizde kurulması planlanan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin çalışmaları ile ilgili gerekli tedbirin alınması ve Gemi İhtisas OSB ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığından geçmişten bugüne kadar alınan kararlar ve yapılan işlemleri içeren bilginin istenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

 

      Dördüncü Birleşim :07/06/2012-Perşembe Saat :15.30

9.      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Valilik Makamınca meclise iade edilen, 26-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında Kamu İdarelerini Geliştirme Derneği (KİG-DER) tarafından Antalya İlinde düzenlenecek olan Eğitim Seminerine İl Genel Meclis Üyelerinin katılması konusunun görüşülmesi,

10.  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Valilik Makamınca meclise iade edilen, Çevre ve Orman Bakanlığının 25.03.2010 tarih ve 4995 sayılı Olur’ları ile uygun bulunan Gökçe Barajında özel hükümlerin belirlenmesi çalışması sonucunda oluşturulan koruma alanları, vaziyet planı ve plan hükümlerinin 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına işlenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

 

      Beşinci Birleşim :08/06/2012-Cuma Saat :15.30

11.  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Valilik Makamınca meclise iade edilen, var olan aksaklıkların giderilmesi amacıyla 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında kısmi veya tamamında revizyon yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12.  İlimiz coğrafi yapısı ve konumu itibariyle arıcılığa elverişli olup, yerli ve yabancı turizmin yoğunluğundan üreticilerin faydalanması, ülkemizde hızla artan nüfusumuzun yeterli, dengeli ve doğal ürünlerle beslenmesi, çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılması, hayat şartlarının geliştirilmesi, organik ürün çeşitliliğinin sağlanmasına katkıda bulunarak, çiftçi ailelerinin iş sahibi yapılması ve bu sayede aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla İlimiz Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesinde, 44 Çiftçi Ailesine 1’er ünite (3 adet arılı kovan) olmak üzere toplam 44 ünitelik (132 adet) arılı kovanın İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile temin edilerek bu çiftçilere dağıtılması konusunun görüşülmesi,

13.  Önergeler, dilek ve temenniler,

14.  Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi,

15.  Kapanış,

 

YORUM EKLE