Keğaz, ‘NÜD Usül ve Esasları Açıklandı’

Yalova Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz, Türmob tarafından Nakdi Ücret Desteği Usül ve Esaslarının açıklandığını belirtti.

Keğaz, ‘NÜD Usül ve Esasları Açıklandı’

Nakdi Ücret Desteği Usül ve Esasları açıklandı. Yalova Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bülent Keğaz, Türmob tarafından günlük 39.24 TL tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usül ve Esaslarının açıklandığını söyledi. Yapılan açıklamada, “17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7244 Sayılı Yeni koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’ inci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 24’nci maddesinde; ”Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51’inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39’uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.” Hükmü düzenlenmiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak da 20/4/2020 Tarihinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Nakdi ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar soru ve cevap şeklinde aşağıda açıklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

YORUM EKLE

banner137

banner138