İşte Bakanlığın plan ve plan notu değişiklikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yalova’nın 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’yla ilgili değişiklik taleplerini geçtiğimiz aylarda yapılan bir toplantı sonrasında ildeki belediyelerden toplamış ve geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan değerlendirmelerin sonrasında da bazı değişiklikler yaparak askı sürecini başlatmıştı.

İşte Bakanlığın plan ve plan notu değişiklikleri
PLAN DEĞIŞIKLIKLERI NERELERI KAPSIYOR?

9 Mayıs’ta Yalova’daki il müdürlüğünde askıya çıkan 25 binlik değişiklikleri, plan ve plan notu değişiklikleri olarak iki aşamada değerlendiriliyor. Belediyelerin taleplerine göre yapılan fiili değişiklikler şu şekilde : 

Teşvikiye’de turizm alanları, mesire yeri ve alanına dönüştü

Genel olarak bakanlıktan gelen yazıda plan değişikliği Teşvikiye, Çınarcık, TİGEM arazisi, Stadyum, Yalovaspor tesisleri ve Hacımehmet Ovası’nda Safran tarafında kumocağının üstünde kalan bölgeleri kapsıyor. Mevcut onaylı Çevre Düzeni Planı’nda Teşvikiye’de turizm tesis alanı olarak gösterilen yerler, ‘günübirlik tesis alanı’ ve ‘mesire alanı’ olarak değiştirildiği görülüyor.

TİGEM’de değişiklikler üniversite ve Garden AŞ’ye uygun

Bir diğer paftada TİGEM arazisi daha önce Arge-turizm tesis, mutlak tarım ve turizm tesis alanıydı.  Rektörlüğün olduğu bölge ise 2011 değişiklikleriyle büyük kamu tesis alanı ve yan tarafı da turizm tesis alanı olarak planlanmıştı.  Yeni planda TİGEM’in mevcut arazisi organik tarım alanı, sahil şeridindeki diğer alanlar, günübirlik tesis alanı, arboretum ve üniversitenin olduğu alan özel proje alanı lejantı getirilerek planlama teklifi yapılmış. 

Safran Yolu ardı konutlaşmaya açılıyor

Safran yolu olarak bilinen  mevcutta ağaçlandırılacak alan olarak gösterilen bölge de düşük yoğunluklu gelişmekte olan konut alanı olarak planlanmış durumda. Hacımehmet Ovası’nda Yalova Belediyesi’nin yapmış olduğu değişiklikteki yoğunluk artışının bir önceki haline dönüldü. 

Stadyumda kent meydanı hazırlıkları

Yalova Şehir Stadı, büyük spor alanı mahallenin geri kalanının olduğu gibi yüksek yoğunluklu mesken mahal olarak planlanmış. Buradaki yoğunluk artışının yeni kent meydanı projesine hazırlığı amaçladığı ifade ediliyor. 

6 SAYFADA PLAN NOTU DEĞİŞİKLİKLERİ

Bakanlığın önerdiği plan notu değişiklikleri ise 5-6-12-25 ve 26.sayfaları kapsıyor. 5’inci ve 6’ıncı sayfada yapılan değişiklikte, “Bu plan kapsamındaki alanlarda ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, eğitim, v.b sosyal donatı alanları,  büyük kentsel yeşil alanlar, kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı kullanımları, belediye hizmet alanı ve ulaşıma ilişkin kullanımların ait ölçekli planları, kamu yararı gözetilerek,  ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkeleri doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan planlar Bakanlığın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz. Onaylanan planlar veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamazlar. Yakma veya düzenli depolarının yanı sıra fiziksel/kimyasal/biyolojik önişlem ünitelerini içeren entegre atık bertaraf veya geri kazanım tesislerinin yer seçimi, atığın en yakın ve en uygun olan tesiste bertaraf edilmesi ilkesi çerçevesinde, bölgenin atık miktarı dikkate alınarak ilgili kurum ve kuruluşların görüşü doğrultusunda belirlenir” deniliyor.

12.sayfanın değişiklikleri yoğunlukla ilgili 

12.sayfada yapılan değişiklikte ise yoğunluk değişikliklerinin ÇDP’nin nüfus projeksiyonu sabit tutularak, yoğunluk yer değiştirmeleri şeklinde yapılabileceği belirtiliyor. K/Ha başına 150-200 kişinin yüksek yoğunluk, 100-150 kişinin orta yoğunluk, 50-100 kişinin düşük yoğunluk olarak tanımlandığı yoğunluk aktarımı kısmında, “Bu plan ile belirlenen nüfus esas olmak üzere, alt ölçekli imar planı çalışmaları sırasında çevre imar bütünlüğü dikkate alınarak, kentsel yerleşik konut alanları ve kentsel gelişme konut alanlarında yoğunluk aktarımı yapılabilir. Yoğunluk aktarımı yapılırken nazım ve uygulama imar planlarının idari sınırlar bütününü kapsaması zorunludur. Yoğunluk aktarımı yapılan alanda artan nüfus ihtiyacına yönelik sosyal donatı alanları alt ölçekli imar planlarında ayrılmak zorundadır. İlgili idaresince hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planları, bu plan kapsamında değerlendirilmek üzere bakanlığa sunulur. Bakanlığın uygun görmesi durumunda bu planda yapılacak değişiklikten sonra alt ölçekli imar planları ilgili idaresince onaylanabilir” deniyor.  Burada ayrıca “Özel Proje Alanları” tanımı yapılarak, “Bu planda Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş olan alanlarda kamu tesisi, turizm tesisi, sosyal ve teknik altyapı kullanımları yer alabilecektir. Bu alanlara ilişkin yapılaşma koşulları alt ölçekli imar planlarında ilgili idaresince belirlenir” deniliyor. Bu da TİGEM kampusu içindeki rektörlük alanını kapsıyor. 

Madencilikle ilgili plan notu değişiklikleri

25 ve 26.sayfanın değişiklikleri ise maden işletme tesisleriyle ilgili. 25.sayfadaki “4.6.3. Maden İşletme Tesisleri, Maden Sahaları ve Ocaklar” başlıklı değişikliklerde, “Madencilik faaliyetlerinde maden kanunu ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine uyulur. Maden ruhsatlı sahalarda, ihtiyaç duyulan geçici tesisler ilgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydı ile yapılabilir. Bu tesisler için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden geçici tesis olduğuna dair belde almak zorundadır. Geçici tesislerin kullanımı maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme süresi ile sınırlıdır. Geçici tesisler kullanım süresinin bitmesi durumunda kaldırılır. Maden İşletme ruhsatı alınan alanlar, bu çevre düzeni planının veri tabanına işlenmek üzere, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, 1/25.000 ölçekli, koordinatlı haritalara işlenerek, sayısal olarak Bakanlığa gönderilir. Madencilik faaliyet sahalarında ÇED yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine uyulacaktır.  Madencilik faaliyetlerinde çevreye zarar verilmemesi için her türlü önlem tesis sahiplerince alınacaktır.

İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının uzun mesafeli koruma alanının yatay olarak ilk 3 km.  genişliğindeki bölümünde; galeri yöntemi patlamalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemleri yapılamaz. Kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik  olarak belirlenen, ÇED yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ve atıklarını havza dışına çıkaran veya geri dönüşümlü olarak kullanabilen madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edilmesinin taahhüt altına alınması, koşullarıyla izin verilebilir. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmez. İçme ve kullanma suyu kaynaklarının uzun mesafeli korunma kuşaklarında yapılacak madencilik faaliyetleri sırasında içme suyunun kirletilmemesi esastır.  İçme ve kullanma suyu kaynaklarının koruma alanlarında bulunan derelerden kum ve çakıl çıkartılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez.  Maden ruhsatının süresinin veya rezervin bitesi halinde işletme sahasının “çevre ile uyumlu  hale getirilmesini” içeren projenin ilgili idareye sunulması ve ilgili idareye yazılı taahhütte bulunulması zorunludur.  Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan tesislerin etrafında mülkiyet sınırlarında sağlık koruma bandı bırakılması zorunludur. Sağlık koruma bandı içerisinde yapılaşmaya izin verilmez. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde, ÇED raporunda belirlenen mesafeler esas alınır. Bu planın onayından önce, tesis kullanıcılarına ulaşılamayan ve faaliyeti sona ermiş / terk edilmiş kum, çakıl, taş veya maden ocakları iyileştirme projesi; valilik denetiminde ilgili idareye yaptırılır. Uygulama valilikçe denetlenerek sonuçlandırılır” deniliyor. 

Yenilenebilir enerji yatırımları için ÇDP değişikliğine gerek yok

29.sayfada yer alan “5.6. Enerji Üretim Tesisleri ve Enerji Nakil Hatları” kısmına dair değişiklikler ise yenilenebilir enerji kullanımlarının yanı sıra HES projeleriyle ilgili yatırımların da ÇDP değişikliğine gerek kalmadan alt ölçekli plan değişiklikleriyle yapılabileceğini belirtiyor. Burada, “Bu plan kapsamındaki alanlarda ihtiyaç olması halinde hidroelektrik santrali, rüzgar enerji santrali ve jeotermal enerji santrali gibi yenilebilir enerji üretimi ve iletimine ilişkin kullanımlarının ait ölçekli planları, kamu yararı gözetilerek, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda çevre düzeni planı değişikliğine gerek olmaksızın ilgili idaresince bu planın koruma ve planlama ilkeleri doğrultusunda hazırlanır. Hazırlanan planlar Bakanlığın uygun görüşü alınmadan onaylanamaz.  Onaylanan planlar veri tabanına işlenmek üzere sayısal ortamda Bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis alanları amacı dışında kullanılamaz” deniliyor. Plan ve plan notları, 1 ay süreyle askıda kalacak ve bu sure içerisinde kurum, kuruluş ve vatandaşların itirazlarına açık olacak. 
YORUM EKLE

banner137

banner138