Sürdürülebilir balıkçılık için balıkçı gemileri azaltılıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın balıkçılıkta aşırı ve bilinçsiz avlanmayı engellemeye yönelik olarak başlattığı çalışma kapsamında, balık varlığını korumak için balıkçı gemileri azaltılıyor.

Sürdürülebilir balıkçılık için balıkçı gemileri azaltılıyor
 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği, stokların korunması, av baskısının azaltılması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, on iki metre ve üzerindeki balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine destekleme yapılacak. Yalova’daki gemi sahiplerinden desteklemeden faydalanmak isteyenlerin, 15 Eylül 2012 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

 

Birden fazla gemisi olanlar tek gemi için başvurabilecek

 

Denizlerde avcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat tezkeresi halen geçerli olan on iki metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip ve SUBİS’de kayıtlı gemiler destekleme kapsamında olacak. Kararnamenin yayım tarihinden önceki gemiye ait boy uzunluğu esas alınır. Kararnamenin yayımlandığı 7/5/2012 tarihinden sonra gemilerde yapılan boy artışı kapsam dışında kalacak. İçsularda faaliyet gösteren gemiler, yardımcı gemiler ile boy uzunluğu on iki metreden küçük gemiler kapsam dışında tutulacak. Yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumunda olan gemiler kapsam dışında olacak. İlgilisinden alınmış muvafakatnamesi bulunanlar hariç, üzerinde bir hak ve tahkikat olan gemiler kapsam dışı tutulacak.  Destekleme kapsamına alınacak gemi sayısı ise Bakanlık bütçe imkânlarıyla sınırlı olacak. Ayrıca birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar ancak bir gemisi için müracaat edebilecek.

 

Müracaatlar nasıl yapılacak?

 

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 15 Eylül 2012 tarihine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il müdürlüğüne dilekçe ile müracaat eder. Dilekçesinin ekinde;

a) Balıkçı gemisinin sicil kayıtlarının bulunduğu liman başkanlığından alınacak, onaylı gemi kütük kayıt örneği,

b) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamında gemiye ait işlemleri yürütmek üzere, gemi sahipleri tarafından yetkilendirilen kişi/kişilere ait noter tasdikli yetki belgesi,

c) İl müdürlüğünden alınacak balıkçı gemisine ait Bakanlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kayıtlarını birlikte gösteren SUBİS’den alınan onaylı belge, bulunmalıdır.

 

Destekleme kapsamına alınan balıkçı gemilerinde hangi özellikler aranıyor?

 

(1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde, geminin güvenli seyir yapmasını sağlayan geçerli denize elverişlilik belgesinde belirtilen araç ve gerecin teslim edilirken geminin üzerinde bulundurulması zorunludur.

(2) Gemilerin, BSGM’ce belirlenen takvime göre, gemi sahipleri veya yetki belgesinde belirtilen kişi/kişiler tarafından istenilen yerlerde teslim edilmesi zorunludur.

 

(3) Destekleme kapsamına alınan gemilerden, Bakanlıkça su ürünleri ile ilgili araştırma, kontrol ve benzeri amaçlarla kullanılmak üzere kamu kurum veya üniversitelere verilecek olan gemiler Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen gemilerin devir işlemleri, devir masrafları gemiyi alacak kuruma ait olmak üzere gemi sahibi ve gemiyi alacak kurum tarafından gerçekleştirilir. Geminin devrinin yapıldığına dair belge BSGM’ye gönderilir.

(4) Devredilmeyen gemilerin teslimatı, BSGM tarafından il müdürlüklerinden görevlendirilecek iki ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarından görevlendirilecek iki Gemi Sörvey Uzmanı’nın katılacağı en az dört kişiden oluşan heyet tarafından Ek-2’deki teslim tutanağı ile gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde bu heyete başka kurumlardan temsilci alınabilir. Teslim tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir. Gemi sahibine veya yetkili temsilcisine de imzalattırılır. Bu nüshalardan biri gemi sahibine veya yetkilisine verilir, bir nüshası il müdürlüğü tarafından BSGM’ye gönderilir, diğeri İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) Gemi sahibi veya yetkilisi gemisinin sicilinin bulunduğu liman başkanlığından geminin sicil terkin işlemini yaptırır. Terkinin yapıldığını gösterir gemiye ait terkin belgesi aslı ve ödemenin yapılacağı banka şubesi ve IBAN bilgisini BSGM’ye gönderir.

(6) Teslim edildikten sonra terkini gerçekleşinceye kadar geçen sürede gemide oluşabilecek herhangi bir zarar ve ziyandan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(7) Herhangi bir sebeple terkin işlemi yapılamayan gemiler desteklemeden yararlanamaz. Terkini gerçekleştirilemeyen bu gemiler sahiplerine veya yetkililerine geminin teslimi esnasında düzenlenen tutanakta belirtilen şekilde tutanak ile teslim edilir.

(8) Destekleme ödemesini hak kazananlar için BSGM tarafından, hak ediş icmal belgeleri düzenlenir. (Ek-3)

 

Devir tarihine kadar tekneler kullanılabilecek

 

İlgili kararnameye göre,

(1) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden balıkçı gemileri teslim veya devir tarihine kadar balıkçılık faaliyetinde bulunabilirler.

(2) Devir veya teslim tarihine kadar, yasa dışı avcılık nedeniyle idari yaptırım uygulanarak ruhsat tezkeresi iptal durumuna gelenler ile bu hususta mahkeme süreci devam eden gemiler desteklemeden faydalanamazlar.

(3) Desteklemeden yararlanan balıkçı gemisi sahipleri, gemisi ve bu gemiye ait ruhsat tezkeresi ile ilgili hiçbir hak ve talepte bulunamazlar.

(4) Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmazlar.

(5) Desteklemeden faydalanan balıkçı gemileri, terkin veya devir işleminden sonra SUBİS kayıtlarından çıkarılır.

 

YORUM EKLE

banner137

banner138