Orman Tazminat Davaları

Taşınmazın Orman Sınırları İçinde Kalması Sebebiyle İle İptal Edilen Tapular Sebebiyle Tazminat Davası

Ülkemizde tüm taşınmaz malların sınırlarının ve maliklerinin belirlenmesi kadastro yoluyla olmaktadır.Kadastrosu yapılan taşınmazlar ilgili Tapu Sicil Müdürlüğündeki tapu siciline kaydedilir. Güvence altına alınır. Ülkemizin bazı yörelerinde hala bu çalışmalar devam etmektedir. Bilindiği gibi mülkiyet hakkı kamu yararı gibi sebeplerle sınırlanabilir ve “kamulaştırma, orman sebebiyle tapu kaydının iptali vb.” bu duruma güzel bir örnektir.Bu sebeple tapulu araziniz orman sınırlarında kalmakta ise tapusu iptal edilebilir fakat tapusu iptal edilen taşınmaz karşılığında devletin tazminat ödeme yükümlüğü vardır.

Yüksek mahkeme kararlarında, taşınmazın orman’da kalması sebebiyle ile iptal edilen tapular için belli bir miktar tazminat verilmesi gerektiği genel uygulama olarak yerleşmiştir

Eğer taşınmazın orman sınırları içinde kalması sebebiyle tapu kaydı iptal edilmiş ise taşınmazın malikinin veya maliklerinin gerçek zararı neyse devlet tarafından bu zarar karşılanacaktır. Burada önemli olan gerçek zararın tespitidir. Gerçek zarar , taşınmazın malikinin tapusunun iptal edilmesi sebebiyle mal varlığında meydana gelen azalmadır. Doğal olarak tapusu iptal edilen taşınmazın niteliği(arsa veya tarla olması gibi) , konumu ,belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı gibi kriterler değerin tespitinde önem gösterecektir.

Tapusu taşınmazın orman olduğu gerekçesi ile iptal edilen maliklere tazminat davası açma hakkı veren düzeneme Medeni kanununumuzun 1007. maddesidir.Bu madde “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder. Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulunduğu yer mahkemesinde görülür.” şeklindedir. Görüldüğü gibi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devletin sorumlu olduğu hüküm altına almıştır. Burada sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Tapu sicilini objektif kurallara göre tutan devlet tapu sicil kaydının hatalı,eksik, yanlış tutulmasından da sorumludur. Ve varsa bu konu ile ilgili zararı tazmin etmelidir. Zaten TMK:’nın 1007. maddesi bu hususu düzenlemektedir.

Bu genel açıklamayı yaptıktan sonra , tapu kaydı iptal edilerek orman vasfı ile hazine adına tescil olan taşınmazlar sebebiyle açılacak tazminat davalarının bazı özelliklerinden bahsetmekte fayda var. Dolayısıyla aşağıda yapılacak açıklamalar tapu sınırları orman içinden kalan ve bu sebeple tapu kaydı iptal edilen taşınmazlar içindir.

Öncelikle bu tür davaların tapu kaydı iptal edilen taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir.                                                                   Tazminat davasında malikin zararı ve dolayısıyla tazminat miktarı nasıl hesap edilecektir ? Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Taşınmazın değerinin belirleneceği tarih tapu iptal davasının kesinleştiği tarih olacaktır. Hesap yönteminde ise yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınacaktır. Burada önemli olan malikinin gerçek zararını tespit edip tazmin etmektedir.

Bu tür davalardan malikin zararı tapu kaydının iptal edilmesi ile ortaya çıktığından zamanaşımı bu tarihten başlayacaktır. Diğer bir deyişle tapusu iptal edilen taşınmazlar için tazminat davası açma süresi iptal davasının kesinleştiği tarihte başlar ve bu süre 10 yıldır.

Belirlenecek tazminat miktrına işeyecek kanuni faiz'de tapu iptal kararının kesinleşme tarihinden başlayacaktır.

YORUM EKLE