Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 23 Haziran 2020
İl/İlçe Yalova
Fiyat

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova Tavşanlı Belediye Sınırı Ahmediye yolu 2'nci Kısım Sıcak Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması

İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek

olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/308127

1-İdarenin

a) Adı : YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT

MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Adnan Menderes Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi 201

77200 YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası : 2268141048 - 2268124316

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Yalova Tavşanlı Belediye Sınırı Ahmediye yolu 2'nci Kısım Sıcak

Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : Yalova Tavşanlı Belediye Sınırı Ahmediye yolu 2'nci Kısımda

yaklaşık 1700 m Sıcak Asfalt Aşınma Tabakası Yapılması İşi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yalova İli, Altınova ilçesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) : 07.07.2020 - 14:30

tarih ve saati

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yalova İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali

müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son

bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin

% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A (ALT YAPI) V Grup işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek

olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale

sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama

istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 205

banner137

banner138