Sektör Resmi İlanlar
Yayınlama Tarihi 23 Haziran 2020
İl/İlçe Yalova
Fiyat

YEŞİL KÖRFEZ SU BİRLİĞİ

POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ( PAC-S ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/315680

1-İdarenin

a) Adresi : Yalova İçme Suyu Arıtma Tesisi, Merkez Mahallesi Eskiköy1

Sok. No:11 77202 Kadıköy Beldesi MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası : 2268120300 - 2266791011

c) Elektronik Posta Adresi : iletisim@yksb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 kg POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT

( PAC-S ) ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Yalova İçme Suyu Arıtma Tesisi Merkez Mahallesi Eskiköy1.

Sokak No:11 Kadıköy Merkez / YALOVA

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanması ile birlikte 18 ay içerisinde idareye

partiler halinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yalova İçme Suyu Arıtma Tesisi Merkez Mahallesi Eskiköy1.

Sokak No:11 Kadıköy Merkez / YALOVA

b) Tarihi ve saati : 14.07.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter

tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya

yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif

edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte

sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması

yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin

yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu

gösteren belgeler.

İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Standarda ilişkin belgeler:

4.3.3.1. Ürün; TS EN 17034 (Tip 1) " İçme ve Kullanma Sularını Arıtımında Kullanılan Kimyasallar"

sınıfında olmalıdır. Buna uygun olduğuna dair ilgili kurumdan alınan belgeler ibraz edilmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.İçme ve kullanma suyu arıtma işinde kullanılan su kimyasalları satışı işleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin

tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İçme Suyu Arıtma Tesisi Merkez Mahallesi Eskiköy1.

Sokak No:11 Kadıköy Merkez / YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en

avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No: 202

banner137

banner138