TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI AKARYAKIT ALIMI

30000(OTUZ BİN) litre motorin (*DİĞER)-(Eurodiesel) ile Kontrol teknelerinde Jeneratör ve çim biçme makinesinde kullanılmak üzere belirlenen 100 (Yüz) litre kurşunsuz 95 oktan benzin alımıdır mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/35577

1-İdarenin

a) Adı

:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. NO:55 YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2268141058 - 2268141158

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

30000(OTUZ BİN) litre motorin (*DİĞER)-(Eurodiesel) ile Kontrol teknelerinde Jeneratör ve çim biçme makinesinde kullanılmak üzere belirlenen 100 (Yüz) litre kurşunsuz 95 oktan benzin alımıdır

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

30.000 (OTUZBİN) LİTRE MOTORİN ALIMI(DİĞER) 100 (Yüz) litre kurşunsuz 95 oktan benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

firmaya ait akaryakıt pompasından-Jeneratör için İlMüdürlüğümüz Merkez hizmet Binası-Kontrol ve Denetim hizmetlerini sağlayan teknelere ise Yalova Merkez ve İlçelerinde yanaşacağı iskelelere tankerler ile dolum sağlanacaktır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMEYİ İMZALNAMASINA MÜTEAKİP 2 İŞ GÜNÜ

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMEYİ İMZALNAMASINA MÜTEAKİP 2 İŞ GÜNÜ


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yalova Tarım Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu´ndan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya aslı noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış bayi lisans belgesinin aslı veya aslı noter tasdikli sureti


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" ise Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış, teklif sahibinin "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu" olduğunu tevsik eden lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli bir "Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayisi" ise bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu´ndan alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair yazının aslı veya aslı noter tasdikli sureti ile Enerji Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu´ndan alınmış bayi lisans belgesinin aslı veya aslı noter tasdikli sureti

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01966106