YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI ALT YAPI VE PEYZAJ İMALATLARI YAPILMASI İŞİ

Yalova Üniversitesi 2024 Yılı Alt Yapı ve Peyzaj İmalatları Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/433207

1-İdarenin

a) Adı

:

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Çınarcık Yolu 2. Km. MERKEZ / YALOVA 77100 Bahçelievler YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2268155945 - 2268155954

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Yalova Üniversitesi 2024 Yılı Alt Yapı ve Peyzaj İmalatları Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Taş duvardan merdiven yapılması, Ferforje korkuluk yapılması, Ahşap pergola gölgelik ve mevcut ahşap onarım işlerinin yapılması, muhtelif demir işlerinin yapılması, Saha Tanzimi, Peyzaj Düzenlemesi, Yeşil Alan Tanzimi, Parke ve Benzeri Alan Kaplaması, Dolgu Yürüyüş Yolu, Oturma Elemanları ve Muhtelif Tamirat Yapım İşleri, Bekçi kulübesi yapılması(kaba ve ince işleriyle beraber), betonarme temeliyle birlikte tel çit yapılması. (127 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yalova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu, Merkez Yerleşke


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin  A XVIII (A18) grubu işleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

İnşaat Mühendisliği

mezuniyet belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

10 cm yüksekliğinde, normal çimentolu BETON PARKE TAŞLARI (TS 2824 EN 1338) (Karakteristik yarmada çekme dayanımı (T)>3,6 Mpa Kırılma yükü >250 N/mm olmalıdır) (Her renk ve ebatta)

2,1025%

2,3238%

1,4

32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil)

2,9578%

3,2692%

1,9

Ø 80 cm çapında, C 20/25 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-18,00 m arası, 18,00 m dahil)

4,9468%

5,4675%

3,2

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)

4,4031%

4,8665%

2,9

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil)

2,4404%

2,6972%

1,6

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi (aşık olarak yapılan mertekler, hurdi döşemeler, mütemadi kirişler, basit olarak kullanılan münferit çatı aşıkları ve mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k (Nakliye dahil)

1,3227%

1,462%

0,9

Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması

4,9861%

5,5109%

3,3

Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması (Nakliye dahil)

1,6367%

1,809%

1,1

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)

2,6665%

2,9472%

1,7

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil)

3,3162%

3,6653%

2,2

40 m³ Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları, Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları

2,7899%

3,0835%

1,8

Debi-m³/h: 20-50 Basınç-mSS: 30-60, Üç Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor

1,5372%

1,699%

1

Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 (Ölçü:Adet)

2,4057%

2,6589%

1,6

BETON DİREKLİ EMNİYET TEL ÖRGÜSÜ YAPILMASI (KAFES TEL İLE) (H- 1,50 metre)

3,2197%

3,5586%

2,1

İz düşüm olarak 1 m2 alan kaplayan ahşap çardak, gölgelik yapılması (hertürlü gider, malzeme, işçilik vb. dahil)

2,9291%

3,2374%

1,9

Dış yarı çapı 4,50 m iç yarı çapı 2,00 m olan yuvarlak ahşap çardak, gölgelik, otrma alanı yapılması (hertürlü gider, malzeme, işçilik vb. dahil)

3,3475%

3,6999%

2,2

1 adet hazır çardak yapılması (kaidesi hazır olan alnalara 3x3 boyutlarında çardak yapılması)

3,3993%

3,7571%

2,2

1 adet hazır çardak yapılması (3x5 boyutlarında çardak yapılması)

0,951%

1,0511%

0,6

zeminin hazırlanması ve ilgili kısımlara rulo çim tatbik edilmesi (tüm katmanlardaki her türlü gider, malzeme, uygulama ve işçilik dahil)

24,1079%

26,6455%

15,7

İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması (her çeşit demirlerden merdiven, balkon, köprü korkulukları çeşitli parmaklıklar, kaplamalar, bölmeler ve benzeri)

1,1293%

1,2482%

0,7

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02014865