ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT (PAC–S) ALIMI

POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT (PAC–S) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/212950

1-İdarenin

a) Adı

:

ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Karşıyaka Mah. Armutlu Meydanı No:1 77500 ARMUTLU/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2265314205 - 2265310818

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT (PAC–S) ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50 TON (ELLİ) POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT (PAC–S) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Armutlu Belediyesi Arıtma Tesisleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat'ın teslimi; 08:00 - 17:00 saatlerinde ve iş günleri içinde kurumumuzun talep ettiği tarihlerde ve miktarda yapılacaktır. Sevkiyatlar tesisin depo yapısına uygun olacak şekilde boşaltma sistemi olan tankerler ile gerçekleştirilecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme yapılmasına müteakip 2 gün içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Armutlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Ürünün kullanımı esnasında oluşacak sorunların çözümüne yönelik, İdare firmadan teknik destek isteyebilecektir. Teknik desteği sağlayacak personelin yazılı olarak talep edilmesine müteakip, firma gerekli olan desteği 24 saat içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat TS EN 17034 (Tip 1) standardına uygun olmalı ve içeriğindeki ağır metal miktarı da aynı standardın sınır değerlerini aşmamalıdır. Buna uygun olduğuna dair TSE tarafından verilmiş olan uygunluk sertifikası ibraz edilecektir.

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat NSF/ANSI 60 standardına uygun olacaktır. Buna uygun olduğuna dair sertifika ibraz edilecektir.

NSF/ANSI 60 standardı gereği uygulanabilir maksimum kullanım dozajı (MUL) 200 mg/l üzeri olduğunu gösterir belge

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

TS EN 17034 (Tip 1) BELGESİ

Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat TS EN 17034 (Tip 1)arları da aynı standardın sınır değerlerini aşmamalıdır. Buna uygun olduğuna dair TSE tarafından verilmiş olan uygunluk sertifikası ibraz edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Armutlu Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisinde içme suyu arıtımında ve Atıksu Arıtma Tesisinde atıksu arıtımında koagülasyon (yumaklaştırma, pıhtılaştırma) işlemini yapmak üzere kullanılacak 50 (elli) ton POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT malzemesinin alımında istenilen ürünler yetkili firma tarafından idarece belirlenen miktar ve zamanda 2024 yılı içerisinde kısım kısım talep edilecek ve 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir

#ilangovtr Basın No ILN01987843