ARMUTLU BELEDİYESİ
İLAN

MADDE 1- G21C22C1A PAFTA, 860 ADA, 3 PARSEL SAYILI, BAYIR MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, NO:4 ARMUTLU/YALOVA ADRESİNDE BULUNAN 25,00 M2 ALANA SAHİP İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ (3 YIL SÜRELİ)

G21C22C1D PAFTA, 272 ADA, 5 PARSEL SAYILI, KARŞIYAKA MAHALLESİ, ARMUTLU MEYDANI, ARMUTLU/YALOVA ADRESİNDE BULUNAN 32,00 M2 ALANA SAHİP 5 NOLU İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ (3 YIL SÜRELİ),

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden yukarıda belirtilen işyerlerine ait ihale yapılacaktır.

 MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

İHALE  ADI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (%3)

G21C22C1A pafta, 860 ada, 3 parsel sayılı,  Bayır Mahallesi, Atatürk Caddesi,  No: 4 Armutlu/Yalova adresinde bulunan 25,00 m2 alana sahip işyeri kiralama ihalesi (3 Yıl Süreli)

İşyeri Kiralama İhalesi  (25,00 metre kare)

05.06.2024

15:30

 

 

Aylık 4.300,00.-TL+%KDV (Peşin  154.800,00 TL+%KDV )

4.644,00 TL

G21C22C1D pafta, 272 ada, 5 parsel sayılı, Karşıyaka Mahallesi, Armutlu Meydanı, Armutlu/Yalova adresinde bulunan 32,00 m2 alana sahip 5 nolu işyeri kiralama ihalesi (3 Yıl Süreli)

İşyeri Kiralama İhalesi  (32,00 metre kare)

05.06.2024

15:45

 

 

Aylık 5.000,00.-TL+%KDV (Peşin  180.000,00 TL+%KDV )

5.400,00 TL

MADDE 3- İhale 05.06.2024 Çarşamba günü sırasıyla saat: 15:30’da G21C22C1A pafta, 860 ada, 3 parsel sayılı,  Bayır Mahallesi, Atatürk Caddesi,  No: 4 Armutlu/Yalova adresinde bulunan 25,00 m2 alana sahip işyeri kiralama ihalesi (3 Yıl Süreli) saat 15:45’te G21C22C1D pafta, 272 ada, 5 parsel sayılı, Karşıyaka Mahallesi, Armutlu Meydanı, Armutlu/Yalova adresinde bulunan 32,00 m2 alana sahip 5 nolu işyeri kiralama ihalesi (3 Yıl Süreli) Armutlu Belediye Başkanlığı, Belediye Encümeni tarafından Armutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir. (Şartname bedeli belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılır.)

MADDE 5- Geçici Teminat (Tahmin Edilen Bedelin %3’ü) olarak belirtilen bedeli Belediyemize ait  TR 46 0001 0009 3205 5060 3250 35 IBAN numaralı Ziraat Bankası nezdinde bulunan Armutlu Belediyesine ait teminat hesabına yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur.

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1.İsteklilerde aranacak şartlar;

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Belgesi,

c. Tebligat için Adres Beyanı,

d.Her Sayfası İmzalı İhale Şartnamesi,

e. Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Alınacak Resmi Yazı,

f. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz ,

g. Tüzel Kişilerde Noter Onaylı İmza Sirküleri, Gerçek kişilerde İmza Beyannamesi,

h. Tüzel Kişiler İçin Ticaret Sicil Belgesi- Oda Kayıt Belgesi-Vergi Levhası

ı.  Doküman Satın Alındı Makbuzu

i. Yer Görme Belgesi

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 05.06.2024 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02034087