T.C.
YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN’DEN
3 YIL SÜRE İLE KANTİN İŞLETMESİ İHALE EDİLECEKTİR

1- Aşağıda adı, yeri, şartları, vs ve geçici teminatı yazılı kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 45. maddesi Açık İhale usulüyle muhammen bedel üzerinden artırma ile anlaşmak suretiyle ihale edilecektir.

2- İhale 06.05.2024 Pazartesi günü saat 10:00’da Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı İhale Komisyonu Toplantı Odası (Yalova Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Çınarcık Yolu Caddesi  77100 Merkez/Yalova) yapılacaktır.

3- İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas tahmini bedel, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati, metnin sonunda belirtilmiştir.

4- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Nüfus cüzdanı / TC Kimlik Kartı fotokopisi (aslı idaremizce görülmüştür şerhi olan) ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi ( Gerçek kişiler için),

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c)Vekâleten katılacakların noter tasdikli bu işe ilişkin noter tarafından düzenlenmiş vekâletname ve vekilin imza beyannamesi veya imza sirküleri,

d) Adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

e) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış  vergi borcu olmadığına dair belge,

f) İsteklilerin toptan ya da perakende catering, restoran ve yiyecek içecek hizmetleri, kantin–kafeterya işi ile iştigal ettiklerini gösteren cari yıl onaylı Vergi levhası.

g) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış SGK borcu olmadığına dair belge,

h) Geçici Teminat Mektubu (süresiz) veya geçici teminat nakit olarak verilecek ise; Yalova Üniversitesi Vakıflar Bankası Yalova Şubesi TR50 0001 5001 5800 7294 4231 95 İBAN nolu ana hesaba yatırıldığına dair dekont (asıl),

ı) Tebligat adresi beyanı

5- İhaleye ait dokümanlar Yalova Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yalova Üniversitesi Merkezi Yerleşkesi Bahçelievler Mahallesi Çınarcık Yolu Caddesi 77100 Merkez/Yalova) adresinde görülebilir veya aynı adresten 500,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

6- Üniversitemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı

Tahmini Bedel

(1 Yıllık)

Geçici Teminat

Tutarı

İhale Gün

ve Saati

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Hukuk Fakülte Kantini İşletme Hakkı Verilmesi İhalesi

58.000,00 TL

5.800,00 TL

08/05/2024

Çarşamba günü

Saat 10:00

     

#ilangovtr Basın No ILN02022209