YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE KULLANILMAK ÜZERE LABORATUVAR TEZGAHI VE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE KULLANILMAK ÜZERE LABORATUVAR CİHAZI

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere laboratuvar tezgahı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere Laboratuvar Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/333984

1-İdarenin

a) Adı

:

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

Çınarcık Yolu Üzeri Merkez Yerleşkesi 77100 YALOVA YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2268155741-5747 - 2268155754

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere laboratuvar tezgahı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde kullanılmak üzere Laboratuvar Cihazı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1. Kısım Ayrıntıları Teknik Şartnamede belirtilen 5 kalem laboratuvar tezgahı ve saklama dolabı 2. Kısım Klimatik Test Kabini ve 3. Kısım Numune Öğütücü Değirmen
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tüm kısımlar için mal teslim süresi 60 takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 2. Kısım - İnşaat Mühendisliği Klimatik Test Kabini, 3. Kısım - İnşaat Mühendisliği Numune Öğütücü Kırıcı Değirmen kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02000832