YALOVA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1)Aşağıdaki tablonun 1. sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.’ıncı maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile 2.sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi ve 3., 4. Sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile, hizalarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında; 5. sıradaki Çınarcık İlçesinde bulunan taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Çınarcık Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; -Geçici teminatı yatırmaları (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR12 0001 0004 0400 0010 0059 70 İBAN numarasında Yalova Ziraat Bankası Şubesine yatırılması halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Muhasebe Müdürlüğünden alınacak teyit yazısı ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. Ayrıca Çınarcık Milli Emlak Şefliğinde yapılacak olan ihale için de T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına TR02 0001 0009 1000 0010 0059 73 İBAN numarasında TC Ziraat Bankası Çınarcık Şubesine yatırılması halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin veya Malmüdürlüğünden alınacak teyit yazısının ihale saatine kadar İhale Komisyonuna İbrazı şarttır.) Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri www.milliemlak.gov.tr internet sitesinde formlar kısmında bulunan örneğine göre düzenlenmiş süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması), (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir),

-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

- c)Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılmak için 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. A-İÇ ZARF : İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,(İç Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ile imzası yazılır.) Teklif Mektubu (Teklif mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifle şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılır.) B-DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir. (Teklif mektubunu içeren zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte bu zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır). a. Teklif mektubunu içeren zarf, b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi; gerçek kişilerde (şahıslarda) nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numarasını içeren) , tüzel kişilerde ise imza sirküleri (Vergi kimlik numarasını içeren), kamu tüzel kişilerinin ise, geçici teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge, c. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit içi ve süresiz ibaresi olan banka teminat mektubu d. Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgahını olduğunu gösterir belge e. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda (2024 yılında) alınmış, siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi), f. Vekaleten ihaleye katılımlarda, istekli adına ihaleye katılabileceğine dair noter tasdikli vekaletname Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile birlikte iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir.  Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Satış Bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova İli Merkez İlçede bulunan taşınmazlar için Yalova Defterdarlığı binasında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde, Çınarcık İlçesinde bulunan taşınmaz için Çınarcık Kaymakamlığı binasında bulunan Çınarcık Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek

gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve www.yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

7) Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyon TL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (Beşmilyon TL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyon TL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyon TL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

İlan olunur.                                                                                                                       

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

Dosya No

İli/İlçesi

Köy/Mahalle

Cadde/Sokak/Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Hazine Payı

Vasfı

 

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli  (TL)

İhale Tarihi / Saati

1

77010104644

Yalova/

Merkez

Kadıköy Beldesi

Tahtalıboğaz

642

2

10.331,24

Tam

Arsa

Ayrık nizam %30 taban oturumlu Konut ve Ticaret Alanı

72.325.000,00

14.465.000,00

25.04.2024

10:30

2

77010102127

Yalova/

Merkez

Sugören Köyü

Aktoprak

115

42

624,61

Tam

Ham toprak

İmarsız

600.000,00

120.000,00

24.04.2024

10:00

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

Sıra

Dosya No

İli/İlçesi

Köy/Mahalle

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

Kiralanan Yüzölçüm m2

Vasfı

Kira Süresi

Kiralama Amacı

Muhammen Bedeli ilk yıl (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

3

77010101112

Yalova/

Merkez

Güneyköy Köyü

Söğütlüdere

114

95

5.129,30

5.129,30

Tarla

3 (üç) yıl

Tarımsal Amaçlı olarak

58.000,00

11.600,00

03.05.2024

10:00

4

77010103268

Yalova/

Merkez

Hacımehmet Köyü

Karaçalı

122

44

3.365,98

3.365,98

Tarla

3 (üç) yıl

Tarımsal Amaçlı olarak

138.100,00

27.620,00

03.05.2024

11:00

77010103267

Yalova/

Merkez

Hacımehmet Köyü

Karaçalı

122

43

1.013,52

1.013,52

Tarla

77010103266

Yalova/

Merkez

Hacımehmet Köyü

Karaçalı

122

42

1.754,88

1.754,88

Tarla

5

77040100788

Yalova/

Çınarcık

Çalıca

Çiftlik

168

19

7.439,17

7.439,17

Ham toprak

3 (üç) yıl

Tarımsal Amaçlı olarak

156.225,00

39.056,25

24.04.2024

14:30

#ilangovtr Basın No ILN02008286