SAĞLIK BAKANLIĞI
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN DEPREM TAHKİK VE/VEYA GÜÇLENDİRİLMESİ VE/VEYA NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ VE/VEYA EK BİNA YAPIMI UYGULAMA PROJELERİ VE İHALE DOKÜMANI HAZIRLAMA İŞİ HİZMET ALIMI

Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinin Deprem Tahkik ve/veya Güçlendirilmesi ve/veya Nitelikli Hale Getirilmesi ve/veya Ek Bina Yapımı Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanı Hazırlama İşi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        : 2024/795558

1-İdarenin

a) Adı    : SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası         :  2268143118 - 2268140021

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı    : Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinin Deprem Tahkik ve/veya Güçlendirilmesi ve/veya Nitelikli Hale Getirilmesi ve/veya Ek Bina Yapımı Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanı Hazırlama İşi Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı            :             

Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 10 Adet sağlık Tesisinin Deprem Tahkik ve/veya Güçlendirilmesi ve/veya Nitelikli Hale Getirilmesi ve/veya Ek Bina Yapımı Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanı Hazırlama İşi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 10 sağlık tesisi

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(YüzYirmi) gündür

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.07.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonları Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. No: 35 Yalova Merkez

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Yapılan Deprem Tahkik ve Güçlendirme projeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02057388