HV.MEY.K.LIĞI-YALOVA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/297575

1-İdarenin

a) Adı

:

HV.MEY.K.LIĞI-YALOVA MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

Hava Meydan Komutanlığı Yalova/Taşköprü 77600 Taşköprü ÇİFTLİKKÖY/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2263533131 DAHİLİ (4188-4186) - 2263533210

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yalova Hava Meydan Komutanlığı Er/Erbaş ve Öğrenci Yemekhaneleri

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinin olduğu gün aynı zamanda işe başlama talimatının tebliğ edildiği gün olarak kabul edilecektir. Yüklenici ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini peşinen kabul edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip idare tarafından verilecek tebligatlarla talep edilen LPG miktarlarını tebligatlarda belirtilen tanklara tebligatı takip eden beş iş günü içerisinde mesai gün ve saatlerinde teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01.07.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hava Meydan Komutanlığı / Yalova


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı; isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi verilmesi zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

48.4. Denetim ve Muayene: 48.4.1. Teslim edilecek LPG günlük muayene defterine kaydedilerek teslim alınacak muayeneler teknik şartnamenin 4.2. maddesinde atıf yapılan standarda uygun olarak alınmış numuneler için akredite edilmiş ulusal/uluslararası resmi/bağımsız kuruluşlarca 5.2.1. maddesinde belirtilen muayene metodu ile yapılan muayeneler sonucu düzenlenmiş onaylı test/analiz raporları üzerinden yapılacak, test/analiz raporlarında teknik şartnamenin 3.2. maddesinde belirtilen sınıf özelliğine uygun olduğu değerlendirilen mallar niteliğine uygun kabul edilecektir. Yapılan laboratuvar muayenesi sonucu teknik şartnamenin 3.2. maddesinde belirtilen sınıf özelliğine uygun olmadığı değerlendirilen mallar niteliklerine uygun olmaması nedeniyle red edilerek sözleşmenin 44.2. maddesinde belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır. 48.4.2. Denetim ve muayeneler kullanılacak numune kapları, ile laboratuvar muayenelerine ilişkin giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 48.5. Fiyat Farkı Hesaplamasına ilişkin esaslar: 48.5.1. Fiyat farkı hesaplamasına esas ÖTV hariç Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyatı; EPDK'nın LPG Piyasası Bayi Satış Fiyatı Bülteninde belirtilen Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyatından %20 oranında KDV tutarının düşülmesi sonucu bulunan değer üzerinden güncel ÖTV tutarı düşülerek tespit edilecektir. 48.5.2. Fiyat farkı hesaplamasında kullanılan A2 değerinin A1 değerinden düşük olması halinde; ortaya çıkan fiyat farkı sözleşmeye esas ÖTV hariç Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyatından düşülecektir. 48.5.3. Fiyat farkı hesaplaması sonucu tespit edilen ÖTV hariç Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) fiyatının, dağıtıcı firmanın Yalova ili ÖTV Hariç Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) satış fiyatından yüksek olması halinde; satın alınan mal bedelinin ödemesinde, dağıtıcı firmanın Yalova ili Dökme Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) satış fiyatı esas alınacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN02004488