KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAKSİ DURAĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Madde 1- Belediyemiz Meclisinin 05.10.2022 tarih ve 2022/39 sayılı kararına ve Belediye Encümeninin 06.03.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararına istinaden Belediyemize ait, Merkez Mahallesi, Devlet Karayolu Caddesi No:148/1 adresinde bulunan 15 m2 büyüklüğündeki Meydan (Eğitim) Taksi Durağı aylık kira bedeli üzerinden 10 yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile kiraya verilecektir.


Madde 2- Kiralanacak taşınmazın nitelikleri:

Sıra No

Mahalle / Mevkii

Dükkan Numarası

Alan (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kaytazdere Beldesi,  Devlet Karayolu Cad.

No:148/1

15

1.700,00TL

6.120,00TL

20.03.2024

14:00


İhale Yeri: Kaytazdere Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu- Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No:4 Kaytazdere-Altınova/YALOVA

Madde 3-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin istenen belgeler;

a)  İhaleye iştirak edeceğine dair dilekçe

b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c)  Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

d)İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

e) Geçici Teminat Makbuzu

f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği

g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

i) İmzalı İhale Şartnamesi ve şartnamenin satın alındığına dair makbuz

j)İhaleye katılabilmek için Kaytazdere Belediyesi tarafından satışı yapılan Ticari Taksi plakasına sahip olmak gerekte olup, buna ilişkin belge/ruhsat ihale dosyası ile sunulacaktır.

Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Kaytazdere Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 250.00,00TL (İkiyüzelliTL) karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14:00’ a kadar Kaytazdere Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur,

#ilangovtr Basın No ILN01999313