İLAN
ÇİFTLİKKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Madde 1- 15.05.2024 tarih ve 63 numaralı Encümen Kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın (arsa); 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2- Satılacak taşınmazın nitelikleri:

Sıra No

Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Belediye Hissesi

Vasfı

Muhammen Bedel  (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun)

1

Çiftlik Mahallesi Gençlik Caddesi

238

39

1.000m²

Tam

Arsa

15.000.000,00

450.000,00

05.06.2024

14:30

35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ

2

Çiftlik Mahallesi Gençlik Caddesi

238

40

1.000m²

Tam

Arsa

15.000.000,00

450.000,00

05.06.2024

14:40

35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ

 

İhale Yeri: Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu. (İzmit Karayolu üzeri No:110 Çiftlikköy/YALOVA)

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır.

a)       T.C. Numaralı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi ( Gerçek kişiler için),

b)      Nüfus Müdürlüğünden, Muhtarlıktan veya e-devlet üzerinden son 1 ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi,

c)       Tebligat için Türkiye'de adres beyanı,

d)      2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden yasaklı olmadığına dair beyanı,

e)       Taşınmazın yerinde görüldüğüne dair beyan,

f)        Borcu yoktur belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliğinden alınacak)

g)       Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya teminat mektubu ile şartnamenin alındığına dair makbuz,

h)      Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

i)        Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Belge,

j)        Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

Ø  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

Ø  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri,

k)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi gereklidir.

l)        İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi gereklidir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar)

m)    Dernek ve Vakıflardan; ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ile dernek/vakıf tüzüğünün noter tasdikli sureti,

Madde 4- Şartname mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 5.000,00TL (beşbinlira)  karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak    olanların Şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 12:30’ a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6-İhalede kesinleşen bedel 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 31. maddesine göre onaylanan ihale kararı ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödenecektir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02035847