SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-YALOVA
165 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

165 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2024/170120

1-İdarenin

a) Adı    :              AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-YALOVA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi             :               BAHÇELIEVLER MAH. STADYUM CAD.SAĞLIK KOMPLEKSİ 77100 MERKEZ YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası         :              2268143800 - 2268143802

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası             :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :              165 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı            :             

165 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :              Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimi . Adres Bahçelievler Mah. Stadyum Cad. Sağlık Komp. Yalova

ç) Süresi/teslim tarihi     :              Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idaremizce ihtiyaç hasıl oldukça peyder pey veya tek kalemde verilecek siparişe müteakip 3 (üç) takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir

d) İşe başlama tarihi        :              Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :              07.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)               :              Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

FAALİYET BELGESİ/RUHSAT---(T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 2022/2 SAYILI GENELGESİNİN 2. MADDESİ GEREĞİ   TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLECEKTİR.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Bakanlığımız ilgili genelgeleri ve duyuruları gereği;

a) İsteklilerin teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ SAATİ İTİBARİYLE geçerli olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını belirtmeleri zorunludur. Verilen ürün numarası/barkod numarasına göre idaremizce EKAP’ta  UTS’ de veya TİTUBB’da yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (üretici/ithalatçı veya bayi) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı verilen barkod numaraları da dikkate alınmayacaktır.)

b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı yeterli olacaktır.

c) Teknik Şartnamelerinde belirtilen Biyosidal Ürün sınıfına giren malzemeler için İhale tarihi itibariyle geçerli "Biyosidal Ürün Ruhsatı" teklifle birlikte verilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilgili her bir kaleme ait Teknik Şartnamelerde belirtilen miktar kadar numunelerini ihale komisyonuna ihale tarih ve saatinden itibaren en geç 24 saat içerisinde sunacaklardır. Teknik şartnamede numune miktarı belirtilmeyen malzemelerden içeriği teknik şartnamede, birim ve miktarı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen "birim" olacak şekilde birer birim (adet-cc-gr-kg-lt-mlt-metre) olacak şekilde komisyona sunacaklardır. Tıbbi cihazlar için katalog sunmaları zorunlu ve yeterli olacaktır. Numune ve/veya katalog sunmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerin üzerinde Birim Fiyat cetvelindeki sıra numaraları ile malzeme adı mutlaka yazılacaktır. Komisyon numuneleri gerektiğinde hasta  ve/veya cihaz üzerinde kullanarak değerlendirmeye tabi tutacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın No ILN01983440