YALOVA HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI YABANİ ÇAYIR OTU SATIŞI İŞİ

Tahmini 450.000 Kg Biçilmiş Kuru Ağırlıklı Biçilmemiş Yabani Ot Satışı işi 3212 sayılı kanun hükümlerine göre Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

1. İDARENİN
a. Adresi : 77600 Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA
b. Telefon ve faks numarası: 0 226 353 31 31- 0226 353 32 10
c. Elektronik Posta Adresi :[email protected]

2. İHALE KONUSU SATIŞ İŞİNİN
a. Niteliği, türü ve miktarı: Tahmini 450.000 Kg Biçilmiş Kuru Ağırlıklı Biçilmemiş Yabani Ot
b. Yapılacağı yer: Yalova Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA
c. İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmasına müteakip işe başlanacaktır.
ç. İşin Süresi: Sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmasından itibaren 1 Ağustos 2024 tarihine kadardır.

3. İHALENEN
a. Yapılacağı Yer: Yalova Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA
b. Tarihi ve Saati: 3 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 14:00

4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

4.1. İhaleye Katılamayacak Olanlar:

4.1.1. MSB Kadro ve Kuruluşunda Yer Alan Kurumlara Ait Mal ve Hizmetlerin Satış, Mubadele, Kiralama, Tahsis, Hibe, ve Devri ile Lisans Verme, Teknoloji Transferi İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacak ihalelere katılabilmek için; aşağıda belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar içerisinde olmaması ve şartname yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi şartı aranır. 

4.1.2. Satışla ilgili birimin amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler.

4.1.3. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler.

4.1.4. 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun kapsamına giren şahıslar.

4.1.5. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar.

4.1.6. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar.

4.1.7. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

4.2. İhaleye Katılma Şartları ve İstenen Belgeler

4.2.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.2.2. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi.

4.2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküsü.

4.2.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.2.4. İdari Şartnamenin 10’uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

4.2.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Teklif Mektubu.

4.2.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen Geçici Teminat.

4.2.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi.

4.2.9. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2.11. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur, ihaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde konsorsiyumlarda İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.

5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz

6. İhaleye sadece yerli istekliler teklif verebilecektir.

7. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATINALINMASI

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve 500 (BeşYüz) Türk Lirası karşılığı Yalova Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Taşköprü Çiftlikköy/YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemlerinin miktarları ile birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı üzerinden bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11. Bu ihalede verilecek malın (Çayır Otu (Biçilmemiş Vaziyette)) tahmin edilen bedeli 507.375,00 (BeşYüzYediBin ÜçYüzYetmişBeş TL)’dir

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

#ilangovtr Basın No ILN02009533