İLAN

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİ

 1 ADET ORTANCA RESTORAN ve 1 ADET METHAL RESTORANIN KİRAYA VERİLMESİ

Madde 1: İşletme bünyesinde bulunan Ortanca Restoran ve Methal Restoran 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 2:İşletme bünyesinde bulunan; Ortanca Restoran ve Methal Restoran 3(Üç) yıl süreli olarak kiraya verilecektir. Faaliyet konusu alanı dışında işletme izni olmadan satış yapılmayacaktır.

Madde 3: Kiralama İhalesi Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi İhale Odasında yapılacaktır.

Ortanca Restoran:     19 Ocak 2024 Cuma günü saat 11:00 de.

Methal Restoran:        19 Ocak 2024 Cuma günü saat 13:30 da.

Madde 4: Ortanca Restoran: 1(bir) yıllık Kira Bedeli 420.000,00TL+KDV(DörtyüzyirmibinTL) olup, %30 luk geçici teminat tutarı 126.000,00TL(YüzyirmialtıbinTL)dır.

Methal Restoran: 1(bir) yıllık Kira Bedeli 210.000,00TL+KDV(İkiyüzonbinTL) olup, %30 luk geçici teminat tutarı 63.000,00TL(AltmışüçbinTL)dır.

Madde 5: Kiraya verilecek taşınmazların ilk ve müteakip yıllar kira bedeli 2 eşit taksitte (6 aylık kira bedeli yer tesliminde diğer 6 aylık kira bedeli ise 7. ayda olmak üzere) peşin olarak ödenir.

Madde 5: Ortanca Restoran ve Methal Restoran İhalelerine katılabilme şartları;

A-GERÇEK KİŞİLERİN :

a-) İş veya Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

b-) Geçici Teminat Mektubu veya Dekontu(Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi adına Vakıflar Bankası Yalova Şubesi TR48 0001 5001 5800 7297 3383 72 nolu hesaba "Geçici Teminat" açıklaması yazılarak)

c-) İhale Doküman belgesi,

ç-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği,

d-) Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

e-) En az 7(yedi) yıl Restoran, Lokanta veya catering  gibi yiyecek içecek sektöründe hizmet ettiğini belgeleyen faaliyet belgesi.

B-TÜZEL KİŞİLERİN :
Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) ve (e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca:

a-) Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

b-) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

c-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.

Gerçek veya Tüzel Kişi Olarak Katılacak olanların ayrıca;

a)      T.C. Vatandaşı Olması

b)      Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak(Gerçek Kişi veya Tüzel Kişiden yetkili olana ait Sabıka Kaydı)

c)      İhaleden men yasağı almamış olmak. Ayrıca Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak şartlarına haiz olmak zorunludur.

Not: Yukarıda ki şartların taşıyanların ihalelerin hepsine yada bir tanesine katılımı serbesttir.

Madde 6: İhaleye katılacak olanların yukarıdaki şartlara haiz olması ayrıca belgeleri eksiksiz olarak 19.01.2024 tarihinde ve saatinde ihale komisyonuna sunulması şarttır.

Madde 7: Şartname mesai saatleri içerisinde Yalova Termal Kaplıcaları İşletme İdaresi Muhasebe departmanından ücretsiz olarak görülebilir ve 750,00(Yediyüzelli) TLbedel karşılığı alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01963029