YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
TAŞINMAZ MAL  ( Arsa ) SATILACAKTIR

Madde 1- Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda  nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (Arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale  edilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

S.N

Mahallesi

/Köyü

Ada

Parsel

Yüzölçümü

( m2 )

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kirazlı

114

1

5.508 m2                       

Tam

E=1.20  Yençok=9.50 Küçük Sanayi Alanı

22.500.000,00 TL

675.000,00 TL

04/10/2023

14:00

İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (Süleymanbey mahallesi, Cumhuriyet Cad. Karizma İş Merkezi No:3 Kat 4 YALOVA)

Madde 3- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)   Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak),

b)   Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi),

c)   Noterden tasdikli imza sirküsü,

d)   Türkiye’de tebligat için  adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)   Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası),

b)   Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2023 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. 

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)  Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)  Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a)   Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b)  İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 4- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde 6- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

                  Keyfiyet ilan olunur.

Naim ARDIÇ

Belediye Başkan Yardımcısı

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

#ilangovtr Basın No ILN01893506