İLAN

YALOVA 5.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Mahkememizin 11/10/2021 tarih, 2020/215 Esas ve 2021/342 Karar sayılı ilamı ile Sanık Yaşar KARA Hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Sanık Yaşar KARA'ya gerekçeli kararın ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebinin tebliği için yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, yapılan araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememiz kararı ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebinin sanığa tebliğ edilemediğinden kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan Gazetelerden birinde ilan, elektronik ortamda ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilan yoluyla tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince karar verilmiş olup, 
İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek veya havale ettirilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak zapta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu tebligak yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN01971134