T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖLET İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Yalova Armutlu Kaledere Göleti yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/872851

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2243605000 - 2243605023

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Yalova Armutlu Kaledere Göleti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4.791,041 m³ Depolama hacimli, Kil çekirdekli kaya dolgu gölet gövdesi imalatları ve Dolusavak, Dipsavak-Derivasyon, İletim Hattı ve Yolların İnşası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Yalova İli, Armutlu İlçesi sınırları dahilindedir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.09.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DSİ 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Ankara Caddesi No:221 Duçaınarı 16372 Yıldırım / BURSA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Bu ihalede; Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi Listesinde yer alan (A) Altyapı İşlerinde, VIII. Grup: BARAJLAR başlığı altında yer alan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyimi olarak, Mezuniyet Belgelerini sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, 48. maddesi, (8) fıkrası uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Açıkta Kazı Yapılması

6%

11%

5

Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

6%

11%

4

Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine Konulması

0,8%

1,5%

0,5

Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemenin Kazılması, Gölet Dolgusuna Konulması (1)

3,5%

7%

2

Ocak Sahalarında Kaya Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (4+Ku)

22%

41%

10

Göletlerde Filtre Kum-Çakıl-Tüvenan Malzemesi Konulması (Fk-Fç-Ft)

5%

10%

4

Riprap Yapılması (R)

0,2%

0,3%

0,5

Duvar Arka ve Üst Dolgusu Yapılması

0,4%

0,75%

0,5

Taş Dolgu ve/veya İstifli, İstifsiz Tahkimat Yapılması

0,3%

0,75%

0,5

Göletlerde Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

6%

11%

4

Göletlerde Her Beton Sınıfında Açıkta Beton Yapılması

1%

2%

1

Açıkta ve Yeraltında Betonarme Demiri

2,5%

6%

2

PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması

0,25%

0,5%

0,5

Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temini ve Yerine Montajının Yapılması

0,15%

0,3%

0,5

Muhtelif Çapta Beton Büz İmali ve Yerine Montajının Yapılması (Yollarda)

0,3%

0,5%

0,5

Gölet Ölçüm Teçhizatı ve Teferruatının Temini ve Yerine Konulması

0,5%

1%

0,5

Bilgisayar Destekli Sayısal Şeritvari Kamulaştırma Haritası Yapılması

0,02%

0,04%

0,5

Kamulaştırma Haritalarının Yapılması

0,1%

0,15%

0,5

Galvanizli Kafes Telden Çit Yapılması

0,04%

0,08%

0,5

Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar ve Basit Demir İşleri

0,5%

1%

0,5

Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru İmali ve Yerine Konulması

6%

9%

3

Ayar Vana Odası Mekanik-Elektrik Teçhizatı Temini Ve Yerine Montajının Yapılması

0,25%

0,5%

0,5

Vana Odası Aydınlatması, Pano, Priz, Güç,Topraklama ve Diğer Teçhizatlarının Yapılması

0,06%

0,1%

0,5

Telekom ve PTT Hatlarının (Telefon/Data/Fiber Optik Kablosunun) Deplase Yapımı

0,08%

0,15%

0,5

Enerji Nakil Hattı Deplase Edilmesi

0,6%

1%

0,5

Ø 400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı HDPE100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması

0,75%

1,5%

0,5

Trafo, Pano, Priz, Güç,Kompanzasyon,Topraklama ve Diğer Teçhizatlarının Yapılması

0,4%

0,6%

0,5

Dört Fonksiyonlu Ø80 Vantuzların ve Gerekli Donanımlarının (Vana, Boru vb.) Temini, Nakli ve Montajı

0,01%

0,02%

0,5

Kret Aydınlatması,Topraklama ve Diğer Teçhizatlarının Yapılması

0,06%

0,1%

0,5

Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat,Tadilat, Detay Projeleri İşleri

0,5%

0,8%

0,5

Hırsız Alarm Sistemi ve Uzaktan İzleme Ve Kontrol Sisteminin Yapımı

0,01%

0,02%

0,5

Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento

2,6%

4,5%

1

Sondaj ve Enjeksiyon Kontrol Kuyularında Basınçlı Su Deneyinin Yapılması

0,02%

0,04%

0,5

Karotlu-Karotsuz Enjeksiyon Delikleri Açılması

2,7%

5%

1

Enjeksiyon Basılması

0,15%

0,3%

0,5

Enjeksiyon Bünyesine Giren Bentonit ve Diğer Kimyasallar

0,05%

0,1%

0,5

Otokorkuluk Yapılması

0,2%

0,4%

0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

N= 1,00 olarak alınması, 16 Temmuz 2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN01884850