“Riskli yapı tespitleri teknik heyet tarafından karara bağlanır”

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarında risk taşıyan binaların raporları teknik heyet tarafından görüşülerek karara bağlanıyor. Yalova İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Yalova iline ait Riskli Yapı Tespit Raporları’nın Sakarya’da teşkil eden Teknik Heyet tarafından karara bağlandığı belirtildi.

“Riskli yapı tespitleri teknik heyet tarafından karara bağlanır”

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarında risk taşıyan binaların raporları teknik heyet tarafından görüşülerek karara bağlanıyor. Yalova İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Yalova iline ait Riskli Yapı Tespit Raporları’nın Sakarya’da teşkil eden Teknik Heyet tarafından karara bağlandığı belirtildi.


Riskli yapı raporlarının karara bağlanmasında teknik heyetin çalışma aşamaları ile ilgili olarak Yalova İl Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: “Teknik heyet, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak, ayda en az bir defa toplanır. Müdürlük, gerekli gördüğünde teknik heyeti olağanüstü toplantıya davet edebilir. Toplantının yeri, günü ve saati ile gündemindeki konular, Müdürlükçe en az yedi gün önceden üyelere bildirilir. Teknik heyet, en az beş üyenin iştiraki ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği hâlinde, Başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılır. Teknik heyet tarafından gerek görülmesi hâlinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan uzmanlar, oy hakları olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilir. Gündemdeki konu kendisi veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile ilgili bulunan veyahut gündemdeki konu ile herhangi bir şekilde menfaat münasebeti bulunan üye, teknik heyet toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz. Teknik heyet, itiraz dilekçesinde gösterilen itiraz sebebi ile bağlı olmaksızın riskli yapı tespit raporunun Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını inceler. Teknik heyet toplantısı sonunda alınan kararlar, gerekçeleri belirtilerek yazılır, başkan ve üyelerce imzalanır. Kararlar Bakanlığa, tespiti yapan veya yaptıran İdareye ve itiraz edene bildirilir.  Hangi sebepten dolayı olursa olsun, yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri sebebiyle bulunamama hâlleri hariç olmak üzere, bir yıl içinde dört veya üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen teknik heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden sona erer. Teknik heyet üyeleri, üyelikleri süresince yaptıkları görev ile ilgili olarak hiçbir menfaat sağlayamazlar. Aksine davrandığı tespit edilenlerin üyeliği Bakanlıkça sona erdirilir”

YORUM EKLE

banner137

banner138