İ L A N

T.C. YALOVA İLİ

ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN TAHDİTLİ TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI (T) PLAKA HAKKI VERİLMESİ
İHALE İLANI

MADDE 1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarihli 175 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 17.01.2024 tarihli 15 sayılı kararı gereğince, 1 adet Ticari Taksi Ruhsat (T) Plaka Hakkı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

T Plaka Ticari Taksi Ruhsat Hakkı

06-02-2024

14:00

2.950.000,00                (KDV HARİÇ)

88.500,00-TL

MADDE 3- İhale 06.02.2024 Salı günü saat 14:00’den itibaren Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Altınova Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:00) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir.

Şartname bedeli 2.000,00-TL (ikibintürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5- ÖDEME ŞARTLARI

Kesinleşen ihale kararının istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 içinde ödemesi yapılacaktır.

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İmza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu.

d)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

e) T.C. Kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi veya kayıp olması durumunda Nüfus müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi. (Aslının idarece görülmesi gerekmektedir)

f) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi)

g) Altınova Belediyesinden borcu yoktur yazısı. (Altınova Belediyesi Gelir-Emlak Şefliğinden alınacaktır).

h) Adli sicil kaydı. (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları)

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

j) İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı takdirde Altınova Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği hükümlerine uymayı taahhüt ettiğine dair yazı.

k) İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

l) Oda kaydı bulunmayan isteklilerin oda kaydı yapacağına dair beyan. (Plaka hakkı alabilmek için meslek odasına kayıt zorunludur.)

m) En Az B sınıfı Sürücü Belgesi’nin Noter veya İdarece Aslı Gibidir onaylı fotokopisi.

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 06.02.2024 Salı günü saat 12.00’a kadar Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   

MADDE  8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

MADDE  9- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE 10- İhale Komisyonu (Altınova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

                  

#ilangovtr Basın No ILN01973598