BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YALOVA İLİ, TARİHİ GÜNEY KÖPRÜNÜN RESTORASYON UYGULAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale Kayıt Numarası : 2023/480988
İşin Adı : Yalova İli, Tarihi Güney Köprünün Restorasyon Uygulama İşi
İhale Türü - Usulü : Yapım İşi - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : 152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330
b) Telefon ve faks numarası : 2242816000 - 2242816083
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.kgm.gov.tr
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tarihi Köprü Onarımı (Yaklaşık Toplam L=11,30 m.)
b) Yapılacağı Yer : Yalova İli Çınarcık İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi No:286 (ihale Salonu) Yıldırım/BURSA
b) Tarihi ve saati : 29.05.2023 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinde belirtilen belgelerden;
      a. İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
      b. İsteklilerden teklif edilen bedelin % 80'i oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenecektir.  
2. Kültür Varlıkları İhaleleri Yönetmeliği'nin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 23.2.e.2 inci maddesinde belirtildiği gibi, sınır değere eşit veya sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
3.  İhale yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. İhzarat bedeli ödenmeyecektir.
4. Bu ihalede benzer iş olarak; I. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve restorasyon uygulama projeleri Koruma Bölge Kurulunca onaylanmış olan esaslı onarım niteliğine haiz taş kemer köprü restorasyon uygulamaları yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. (*)
NOT:(*) İsteklilerin; ayrıca benzer iş olarak sunulan köprüye ait;
1- Restorasyonunu yapmış oldukları yapının tescil kararı,
2- Restorasyon uygulama projelerinin uygun bulunduğuna dair koruma bölge kurulu kararını sunması zorunludur. (Kurul Kararlarının noter veya ilgili kurum tarafından aslı gibidir olarak onaylanmış olan örnekleri de kabul edilecektir.)
3-İş deneyim belgesine konu işin yurt dışında yapılmış olması halinde; yapının tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna ilişkin tescil kaydının ilgili ülkenin yetkili kurumlarınca yapılmış ve iş deneyime konu işin yapı denetim hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kamu kurumlarınca yürütülmüş olması ve bunların belgelenmesi zorunludur.
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5. İş; yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 300 takvim gününde bitirilecektir.
6. İsteklilerden altyükleniciye yaptırmayı düşündükleri işlere ait liste istenilmeyecektir.
7. Tekliflerin geçerlilik süresi 150 takvim günü olacaktır. Teminat Süresi ( Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süre )  12 aydır.
8. Gecikme ve kısmi gecikme cezası her takvim günü için ihale bedelinin on binde altı (% 0,06) olarak kesilecektir.
9. Personelin iş başında bulundurulmaması halinde para cezaları; Şantiye Şefi için 4.900 TL/Gün, olarak uygulanacaktır.
10. Teknik Personel:
“1 adet Şantiye Şefi (Rest.Uzm.Y.Mimar/Mimar) (En az 5 yıl Deneyimli*)
    (*) Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış olması veya miktarı ve oranına bakılmaksızın restorasyon konusunda iş deneyim belgesine sahip olması gerekmektedir.
11. Makina Parkı Listesi İhale dokümanı içerisinde yer aldığı şekilde düzenleme yapılacaktır.
12. Ödeme Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğünce yapılacaktır.
13. Maliye Bakanlığınca vize edilen AHP ve AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacaktır.
14. İhalenin ödenekleri; 2023 yılı: % 30, 2024 yılı %70’dır.
15. Sözleşme notere tescil ve onay yaptırılmayacaktır.
16. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması
Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
İfade eder.
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemlerine verilen puanlama: (50)

SIRA NO    POZ NO             MİN. TEKLİF (%)     MAK. TEKLİF (%)      PUAN
1               KTK-0227/2             15,2844                  25,4740                  10,19
2               KTK-2116/1             8,6746                    14,4576                    5,78
3                KTK-0209/1            6,7723                    11,2872                      4,51
4                KTK-1176/1            5,3229                     8,8715                      3,55
5                KTK-0617/1            3,9483                     6,5804                      2,63
6                KTK-1104/1            3,3008                     5,5014                      2,20
7                KTK-0510/1            2,9580                     4,9300                      1,97
8                KTK-1250/1            2,5886                     4,3143                      1,73
9                KTK-0711/1            2,1519                     3,5865                      1,43
10              KTK-0434/1            1,8134                     3,0223                      1,21
11              KTK-0817/1            1,5965                     2,6609                      1,06
12              KTK-1107/1            1,5230                     2,5384                      1,02
13              KTK-3400/1            1,4260                     2,3767                      0,95
14              KTK-0715/1            1,2985                     2,1642                      0,87
15              KTK-0902/1            1,2630                     2,1051                      0,84
16              KTK-1202/1            1,1546                     1,9243                      0,77
17              KTK-14.222/1         1,1031                     1,8385                      0,74
18              KTK-1331/1            1,0855                     1,8091                      0,72
19              KTK-1762/1            1,0001                     1,6668                      0,67
20              KTK-1377/1            0,9913                     1,6521                      0,66
21              KTK-0613/1            0,8572                     1,4287                      0,57
22              KTK-0301/1            0,7688                     1,2814                      0,51
23              KTK-0905/2            0,6800                     1,1333                      0,45
24              KGM/17.002/K-Ö   0,6698                     1,1163                       0,45
25              KTK-1768/1            0,6576                     1,0961                      0,44
26              KTK-0327/2            0,6327                     1,0544                      0,42
27              KTK-1417/1            0,6230                     1,0383                      0,42
28              KTK-0411/2            0,5502                     0,9170                      0,37
29              KTK-0905/1            0,5230                     0,8717                      0,35
30              KTK-0616/1            0,5177                     0,8628                      0,35
31              KTK-0301/3            0,5049                     0,8414                      0,34
32              KTK-0401/2            0,4930                     0,8216                      0,33
33              KTK-0349/1            0,4514                     0,7523                      0,30
34              KTK-1131/1            0,3951                     0,6586                      0,26
35              KTK-0346/1            0,3345                     0,5575                      0,22
36              KTK-18.190/1         0,3052                     0,5087                     0,20
37              KTK-23.255/1         0,2599                     0,4331                     0,17
38              KTK-0314/1            0,2127                     0,3545                     0,14
39              KTK-0327/1            0,1401                     0,2336                     0,09
40              KTK-9060/02          0,0951                     0,1585                     0,06
41              KTK-0713/1            0,0466                     0,0776                     0,03
42              KTK-4060/03          0,0247                     0,0412                     0,03
                                                                                              TOPLAM 50


A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dâhil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.
A.2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.
A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.
A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;
FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
#ilangovtr Basın No ILN01830966