YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR    

Madde 1- Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden AÇIK TEKLİF (Arttırma) usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale edilecek taşınmazların nitelikleri:  

 

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi/

Köyü

Cadde

Sokak

Mevkii

Kiraya Verilecek Yerin Niteliği

Kira

süresi

Muhammen

Kira Bedeli

Geçici teminat TL

İhale Saati

1

Yalova

Merkez

Bahçelievler Mahallesi

Turhan Koçal Caddesi

ada 1397, parsel 1 sayılı taşınmaz üzerinde Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan 9.725,53 m2 yüzölçümlü, üzerinde

375 m2 +375 m2 büyüklüğünde 2 adet bina bulunan spor amaçlı “Spor Tesisi”

10(On) Yıl

18.000,00TL/Aylık+KDV

64.800,00 TL

14:00

2

Yalova

Merkez

Adnan Menderes Mahallesi

Beyazıt Caddesi

ada 234, parsel 2 sayılı 3.580,00 m2 taşınmaz üzerinde 4 adet tenis kortu ile sosyal bina bulunan spor amaçlı

 “Tenis Kortları”

3(Üç) Yıl

6.000,00TL/Aylık+KDV

6.480,00 TL

14:10

3

Yalova

Merkez

Adnan Menderes Mahallesi

Sanat Sokak

ada 880, parsel 10 sayılı taşınmaz üzerinde Kapalı Spor Tesis Alanı olarak planlanan 1.559,763 m2 taşınmaz üzerinde spor amaçlı

 “Spor Tesisi”

3(Üç) Yıl

8.000,00-TL/Aylık+KDV

8.640,00 TL

14:20

Madde 3- İhale  11 / 10 / 2023 Çarşamba günü 2. Madde de belirtilen saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinde yapılacaktır.      

Madde 4İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet göstermesi)

b)      Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no’lu olacak)

c)      Noter tasdikli imza beyannamesi

d)      Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2023 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c)      Şartname alındı makbuzu.

d)      Gerçek ve tüzel kişinin ve vekaleten katılınması halinde vekilin Yalova Belediyesine “Vadesi geçmiş borcu olmadığına”  veya Torba yasalardan yararlanarak yapılandırılma yapılmış olması halinde yapılandırıldığına ve yapılandırma şartlarını ihlal etmediğine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Gelir Şefliği) alınmış yazı.

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

         İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ( A ), (B ) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)

Madde  5 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 4. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde  7- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

                  Keyfiyet ilan olunur. 

Naim ARDIÇ

Başkan Yardımcısı

#ilangovtr Basın No ILN01896244