YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHTELİF TEZGÂH, CİHAZ VE MAKİNE ALIMI (LABORATUVAR TEZGAHI, SU ALTI KAYNAK MAKİNESİ VE EKİPMANLARI, SU ALTI DALIŞ SETİ İLE FİZYOTERAPİ CİHAZLARI VE EKİPMANLARI)

Muhtelif Tezgâh, Cihaz ve Makine Alımı (Laboratuvar Tezgahı, Su Altı Kaynak Makinesi ve Ekipmanları, Su Altı Dalış Seti ile Fizyoterapi Cihazları ve Ekipmanları) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/539511

1-İdarenin

a) Adı

:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Merkez Yerleşkesi Bahçelievler Mh. Çınarcık Yolu Üzeri 2. Km Rektörlük Binası MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası

:

2268155741 - 2268155754

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Muhtelif Tezgâh, Cihaz ve Makine Alımı (Laboratuvar Tezgahı, Su Altı Kaynak Makinesi ve Ekipmanları, Su Altı Dalış Seti ile Fizyoterapi Cihazları ve Ekipmanları)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 Kısımda toplam 34 kalem muhtelif cihaz , makine ve malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kısmın ilgisine göre Yalova Üniversitesi Altınova MYO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1. ve 2. Kısımlar için teslim süresi 30 gün, 3. ve 4. kısımlar için teslim süresi 100 gündür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

1. KISIM: Kaynak Kesme Torcu, Su Altı Kesme Torcu, Dalış Regülatörü, Dalış Tüpü

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamede istenen özellikleri karşıladığını gösteren katalog ve/veya teknik dokümanları idareye sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

2. KISIM: TIG Kaynak Makinesi ve Sarf Malzemeleri

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamede istenen özellikleri karşıladığını gösteren katalog ve/veya teknik dokümanları idareye sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Katalog

3. KISIM: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Cihaz ve Malzeme Alımı

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin, teknik şartnamede istenen özellikleri karşıladığını gösteren katalog ve/veya teknik dokümanları idareye sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02022991