Danıştay 'Hayır' Demiş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 20 Mayıs 2020 tarihli yazıda, Yalova İli Merkez İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan 1474 ada 12 parsel numaralı ve 113.396.16 metrekare yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 112.496.12 metrekarelik kısmında “Millet Bahçesi” yapılması uygun görülmüş.

Danıştay 'Hayır' Demiş

Konu olağanüstü Yalova Belediyesi Meclis toplantısı gündeminde yer almıştı. Önceki yıllarda bazı bölümleri imara açılan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün arazisi içindeki Kiptaş Konutları ile Yalova-İzmit Karayolu arasında kalan bölümde şimdi Millet Bahçesi yapılması düşünülüyor.

Bir tarafta TEMA, diğer tarafta Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından yargıya taşınılması hazırlığı yapılan alan için Danıştay 6. Dairesi 13.11.1989 tarihli 1989/2086 nolu karar ile binada yapılması düşünülen imar değişikliğine karşı çıkmış arazinin Araştırma Enstitüsünde kalmasında kamu yararı görmüş.

Karar yapılan inceleme sonucunda, "Keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması istemi yerinde görülmeyerek işin esasına geçildi: Dava... 53 pafta, 67 ada, 1 parsel sayılı 164173 mı yüzölçümlü, zeytinlik vasıflı hazinenin özel mülkiyetinde olup, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı... Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne tahsisli taşınmazın, 24.12.1987 günlü, 28 sayılı belediye meclisi kararı ile sağlık, spor eğitim ve kamu tesisleri alanına ayrılması şeklinde yapılan plan değişikliğinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kabul edilmeyerek, 3194 sayılı yasanın 9. maddesindeki yetki kullanılmak suretiyle taşınmazın tahsis şeklinin 13.07.1987 onanlı plandaki haline dönüştürülmesine ilişkin işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.

3194 sayılı İmar kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasındaki Bakanlığın gerekli görülen hallerde kamu yapıları ile ilgili imar planı ve değişikliklerini.... ilgili belediyelere veya diğer idarelere bu yolda bilgi vererek ve gerektiğinde iş birliği sağlayarak yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve  re'sen onaylama yetkili olduğu kurala bağlanmıştır.

İmar planları da insan, toplum ve çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma, kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır, bu esaslara göre yapılan ve kesinleşen imar planlarının ancak koşullarının değişimi ve zorunluluk halinde düzenleme esnasında uyulması zorunlu ilkelere ve yeni verilere uymak koşuluyla değiştirilmesi esastır.

Uyuşmazlık konusu olayda, belediye meclisi kararı ile sağlık, spor, eğitim ve kamu tesislerine ayrılan alanın 1160 dekarının 1. sınıf, 40 dekarının ise ikinci sınıf tarım arazisi olduğu, üzerinde kiraz, vişne, kayısı, badem cinsinden 426 adet ağaç yetiştirildiği, bu ağaçlardan geçmişte her yıl için 213.000 fidan elde edilecek şekilde aşı kalemi üretildiği, üzüm çeşitleri üzerinde yapılan çalışmalarda bugüne kadar 9 çeşidinin ıslahına 16 yıl önce başlandığı ve bu yolla ülke ekonomisine katkı sağlanmakta olduğu, yine bu yerin  Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığınca eğitim amacıyla da kullanıldığı, her yıl Ziraat Fakültesi öğrencileri ile anılan kuruluşun taşra teşkilatında görevli teknik elemanlarının, çiftçilerin, yurt dışında eğitim amacıyla gelen kişilerin değişik sürelerde eğitildiği, böylece, gerekli yatırım yapılarak gerçekleştirilen araştırma, deneme ve eğitim çalışmaları sonucu ülke tarımına büyük katkı sağlayacak bir alt yapı oluşturduğu, bu çalışmaların ülke ekonomisine milyarlarca katkı sağladığı  ve bu miktarın gün geçtikçe fazlalaştığı dosyada mevcut belgelerin incelenmesinden anlaşılmış olup, iyi vasıflı tarım alanı olan böyle bir taşınmazın bir bölümünün bu amaç dışında başka amaçlara tahsisinde kamu yararına uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı yasanın yukarıda açıklanan 9. maddesindeki yetkinin kullanılması suretiyle tahsis amacının eski haline dönüştürülmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle davanın reddine, peşin olarak yatırılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına 13.11.1989 gününde oybirliğiyle karar verildi" deniliyor.

YORUM EKLE

banner137

banner138