Toplantı, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in başkanlığında 2 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak. Toplantıda ilin gündem maddeleri ele alınacak. Meclisin gündem maddeleri ise şöyle;

Bu Kadarı 'Pes' Dedirtti: Asansöre Tuvaletini Yaptı Bu Kadarı 'Pes' Dedirtti: Asansöre Tuvaletini Yaptı

BİRİNCİ BİRLEŞİM

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe

Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin

2023 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile

Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması,

2. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun (Değişik:

4.4.2012-6289/22 md.) 32 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek

15 inci maddesi kapsamında yetkili sendika ile yapılan Sosyal Denge Tazminatı

sözleşmesinin 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle

yenilenmesi konusunun görüşülmesi,

3. Çevre kirliliğinin önlenmesi, sağlık açısından oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması,

çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere acil

olarak ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Toplama Aracı ve Çöp Konteynerlerinin temininde

kullanılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından şartlı nakdi yardım

talebinde bulunulması, şartlı nakdi yardım ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Özel

İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 İKİNCİ BİRLEŞİM

4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin (a) fıkrası ile 10 uncu maddesinin

(i) fıkrası uyarınca, İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen Merkez İlçe, Süleymanbey

Mahallesi, 1378 ada, 6 parselde bulunan taşınmazın "Yalova İl Özel İdaresi İktisadi

İşletmesi" tarafından gelir getirici gayrimenkul yatırım hizmetlerinde değerlendirilmesi

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme

Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

5. Yalova Ticaret ve Sanayii Odası’nın talebine binaen İl Özel İdaresi tarafından kurulum

işlemleri devam eden “Beton Santrali” nin İl Özel İdaresi ve Ticaret ve Sanayii Odası ile

birlikte işletilmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 52 maddesi gereğince ortak

bir şirket kurulması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve

Denetleme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

6. Kocadere Köyü, Sahil Düzenleme Projesinin Yap-İşlet-Devret modeliyle kiraya verilmesi

süresinin, yatırım yapılacak projenin mahiyeti ve muhteviyatı göz önünde bulundurularak

yeniden belirlenmesi konusunun İl Genel Meclisinde değerlendirilerek karara bağlanması

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yatırım İnceleme ve Denetleme

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

 ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM

7. 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığına

gönderilen Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik Taslağının, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun 13.03.2024 tarihli ve

1770/15 karar sayılı görüşü doğrultusunda düzenlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

8. Yalova Valiliğinin 18.12.2023 tarihli ve 29502 sayılı yazıları ile yeniden görüşülmek üzere

iade edilen; Kocadere Köyü 243 ada, 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı ve

yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemlerinin İl Özel İdaresince yürütülmesi ile ilgili

08.12.2023 tarihli ve 162 sayılı meclis kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15

inci maddesi gereğince yeniden değerlendirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

2 / 2

9. İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü imar planı çalışmaları İdare tarafından tamamlanmış

olup, söz konusu planın Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik,

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5302 sayılı İl

Özel İdaresi Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda onaylanması teklifi hakkında İmar

ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen

yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik

gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi

kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya

yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi

hakkında Afet ve Acil Durum Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere

edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM

12. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit

edilmesi suretiyle önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilerek kültür

mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan

raporların okunması ve müzakere edilmesi,

13. Milli mücadele döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde

Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına uygun olarak İl Özel İdaresi

bütçe imkânları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

14. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

Yalova Il Genel Meclis Gundem Madde (1)

Editör: Arda Yavuz