yalova-il-genel-meclis-1-subat-toplanti (1)BİRİNCİ BİRLEŞİM:

İl Özel İdareleri Norm kadro ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 inci maddesinde; “Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sürekli işçi kadroları bu yönetmeliğe uygun İl Genel Meclisince ihdas edilir…” hükmü uyarınca, İl Özel İdaresinde ihtiyaca binaen I Sayılı Kadro İhdas Cetvelinde belirtildiği gibi 1 adet 1. Dereceli Müdür Kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi,

İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü imar planı çalışmaları İdare tarafından tamamlanmış olup, söz konusu planın Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi hakkında Afet ve Acil Durum Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

Küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde yeni stratejilerin geliştirilerek önem ve öncelikli olarak içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin ve verimli kullanılması, su konusunda yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için yeni su kaynaklarının bulunması ve iklim dostu projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ortaburun Tabiat Parkı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 152,67 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir tabiat parkı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

Başkan Aşina; Şeriata Hakaret Diye Bir Suç Var Mıdır? Başkan Aşina; Şeriata Hakaret Diye Bir Suç Var Mıdır?

Yalova Valiliğinin 18.12.2023 tarihli ve 29502 sayılı yazıları ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Kocadere Köyü 243 ada, 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemlerinin İl Özel İdaresince yürütülmesi ile ilgili 08.12.2023 tarihli ve 162 sayılı kararın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15 inci maddesi gereğince İl Genel Meclisinde yeniden değerlendirilerek karara bağlanması,

Milli mücadele döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına uygun olarak İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi suretiyle önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Dilek ve temenniler,

Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

Editör: Arda Yavuz