Koltuğu Çocuklar Devraldı Koltuğu Çocuklar Devraldı

4 Mart Pazartesi günü İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 15:30’da başlayacak olan meclisin gündem maddeleri ise şu şekilde;      
BİRİNCİ BİRLEŞİM:
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan; Yalova İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı İl İzel İdaresi Kanununun 10 uncu, 18 inci ve 39 uncu maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi,
2. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere kullanmakta olan 1997 model Hino marka Akaryakıt Tankeri   ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle ihtiyacı karşılayamadığından, öncelikli olarak İdarenin hizmetlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan 1 adet tam donanımlı 5500 litre Adr’li Akaryakıt Taşıma Kamyonu (Tankeri) ile 1 adet Damperli Kamyonun Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile satın alınması konusunun görüşülmesi, 
3. Yalova Devlet Hastanesinde yatarak tedavi görmekte olan hastalara, ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda kahvaltı desteği verilmesi için, İl Sağlık Müdürlüğünün talep yazılarında belirtilen yaklaşık ₺100.000,00 tutarındaki kahvaltı malzemesinin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla temin edilerek ilgili Kuruma teslim edilmesi konusunun görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM:
4. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından ilana çıkan hibe destek programlarında ilimiz kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte İl Özel İdaresi olarak ortak başvuru yapılacak projelerde 2024 yılı destek miktarının üst limitinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, 
5. İlimiz köylerinde karasinek ve vektörle mücadele kapsamında artış gösteren vektör popülasyonunu  ortadan kaldırmak amacıyla ihtiyaç duyulan doğal karasinek tuzağının İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla temin edilmesi konusunun görüşülmesi, 
6. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, ilimizde yetkili (A) tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin periyodik kontrolleri için yapılacak protokol çerçevesinde, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan yapılara ait asansörler için belirlenen yıllık periyodik kontrol bedelinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı “Peryodik Kontrol  Taban ve Tavan Ücretleri” hesap cetveline göre 01.01.2024-31.12.2024 terihlerinde geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi,
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:
7. İl Genel Meclisinin 04.03.2023 tarihli ve 44 sayılı kararı ile yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize kazandırılan Bonsai Sanat Galerisi ve Atölyesinin (Bonsai Müzesi), 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin (a) fıkrası ile 10 uncu maddesinin (i) fıkrası uyraınca Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi tarafından işletilmesi ve işletme giderlerinin karşılanması için bütçede gerekli fasıl maddesinin açılması konusunun görüşülmesi,
8. İl Özel İdaresi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek olan hayvansal ve tarımsal projelerin hazırlanacak protokol hükümleri çerçevesinde uygulanması, protokolün yapılması ve bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit YILMAZ’a yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,  
9. İlimiz köylerinin köy yollarının iyileştirilmesi kapsamında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2024 yılı bütçesinde bulunan ödenek imkanları ile yazı ekindeki listede belirtilen köy yollarının asfalt sathi kaplama işlerinin bir program dahilinde gerçekleştirilmesi konuusuunun değerlendirilerek karara bağlanması
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:
10. İlimizde atıl durumda bulunan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 129 ada, 1 nolu parseldeki taşınmazın Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması, tahsis işleminin ardından tesisin işletilmesi veya işletme hakkının üçüncü şahıslara devredilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
11. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan köylere yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları gibi projelerden meclisin uygun gördüklerinin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri eliyle yürütülmesi ve bu projelerin uygulanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin ayrılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
12. Yalova Kent Konseyi Genel Kurulu görüşmeleri sonucunda Yalova Kent Kont Konseyi Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan, çevre şehircilik ve iklim değişikliği, akıllı kentler ve yönetişim, kentsel su kullanımı, tarımsal ve endüstriyel su verimliliği ve doğal afetler ve şehir planlaması gibi konu başlıklarını içeren “Kentsel Öneriler Raporu”nun İl Genel Meclisince değerlendirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
13. Yalova ili genelinde su israfını azaltmak, su tasarrufunu sağlamak ve bilinçsiz su tüketimini önlemek amacıyla kartlı su sayacı sistemine geçilmesi, köylerimizdeki içme ve kullanma suyu sorunlarının çözümü için Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği bünyesinde işletme kurulması, işletmenin altyapısı için gerekli olan akıllı su sayacı, iş makinaları, sarf malzemeleri alımı ve personel giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM:
14. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
15. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi hakkında Afet ve Acil Durum Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
16. Küresel ısınmanın da etkisiyle kuraklık tehdidinin arttığı günümüzde yeni stratejilerin geliştirilerek önem ve öncelikli olarak içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin ve verimli kullanılması, su konusunda yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için yeni su kaynaklarının bulunması ve iklim dostu projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
17. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ortaburun Tabiat Parkı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 152,67 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir tabiat parkı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
18. İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü imar planı çalışmaları İdare tarafından tamamlanmış olup, söz konusu planın Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
19. Yalova Valiliğinin 18.12.2023 tarihli ve 29502 sayılı yazıları ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere iade edilen; Kocadere Köyü 243 ada, 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi işlemlerinin İl Özel İdaresince yürütülmesi ile ilgili 08.12.2023 tarihli ve 162 sayılı kararın, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15 inci maddesi gereğince İl Genel Meclisinde yeniden değerlendirilerek karara bağlanması, 
20. Milli mücadele döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına uygun olarak İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
21. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi suretiyle önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
22. Dilek ve temenniler,
23. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. 
HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

Editör: Arda Yavuz