Yalova Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bağlı Kentsel dönüşüm Müdürlüğü tarafından Yalova’da kentsel dönüşüm, rezerv alan, kentsel dönüşüm ile ilgili hangi kurumlarla çalışıldığına dair, kurumca Yalova Gazetesine özel açıklamalarda bulunuldu. Kentsel Dönüşüme dair merak edilenler yanıtlandı.

TAKE Projesine 520 Milyon Lira Ödenek Ayrıldı TAKE Projesine 520 Milyon Lira Ödenek Ayrıldı

Kentsel Dönüşüm ve Yapısal dönüşüm nedir?

C- Afetler neticesinde can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi için afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünün sağlanarak, Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmaktır.

Kentsel Dönüşüm ve altyapı çalışması birbirine paralel giden şeyler mi?

C- Altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşan binalar mevzuata uygun bir şekilde dönüşerek altyapı hizmetleri de yenilenmektedir.

Kentsel dönüşüm konusunda Çevre Şehircilik hangi bakanlık ve Kuruluşlarla birlikte çalışıyor?

C- Riskli yapıların tespiti konusunda  Bakanlığımızca Yetkilendirilen Kurum ve kuruluşlar ile riskli yapılara itiraz işlemleri için Üniversiteler ile yıkım ve dönüşüm konusunda ise yerel yönetimler ile kredi desteği için bankalar, Tapu Müdürlükleri ve noterler dahil birçok kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılmaktadır.

Evini yapısal ya da kentsel dönüşüme başvuracak kişiler sırasıyla nasıl bir yol izlemeli?

C- Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine, Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlara e-devlet üzerinden müracaat ile başlamaktadır.yalova-kentsel-dönüsüm-rezerv-alan-kredi (4)

Kentsel dönüşüm ile bağlantılı başlatılan devlet destekli hibe konusunda basit bir şekilde bilgi verebilirmisiniz?

C- Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza 18 ay kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır.

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet uygulanmaktadır.

Riskli binada oturup oturmadığını anlamak için nereye başvurmalı? Riskli bina olup olmadığını ölçümletmek için çoğunluğa ihtiyaç var mı? İzlenmesi gereken aşamalar nelerdir?

C- Riskli binaların tespiti, bir malikin tapu ve kimlik fotokopisi ile yapacakları müracaat üzerine yapılmakta olup herhangi bir çoğunluk şartı bu aşamada bulunmamaktadır. İlimizde 5 adet lisanslandırılmış firma bulunmaktadır.

Çok riskli binaların mühürlenmesi gibi bir durum söz konusu mu?

C- Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında mühürlenerek tehlikenin giderilmemesi halinde yıkım işleri ilgili idaresince yapılır.yalova-kentsel-dönüsüm-rezerv-alan-kredi (1)

Deprem bölgesindeyiz, Yalova’nın yüzde kaçı riskli binalarda oturuyor? İlçe İlçe bu veriler elinizde mevcut mu?

C- Yalova genelinde ilgili idarelerin verilerinden elde edilen bilgilerle riskli olması muhtemel olan 1999 yılı öncesi ve 1999-2007 yılları arası inşaası yapılan yapıların gerekli teknik incelemelerin yapılarak riskli yapı olup olmadıklarının tespit edilerek dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekir. İl Müdürlüğü olarak bu riskli yapıların bina olarak yaklaşık 1000 e yakınının dönüşümünü tamamladık. Dönüşümü tamamlanan bu riskli yapılarda 2678 adet konut bağımsız birim, 353 adet işyeri bağımsız birim olmak üzere toplam 3031 adet bağımsız birime karşılık gelmektedir.

Son olarak rezerv alan nedir? Yalova’da rezerv alan mevcut mu?

 Rezerv yapı alanı: Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince mülkiyetlerindeki taşınmazların rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi talebinde bulunulabilmesi için; bu taşınmazların yapılaşmaya esas arsa metrekaresinin yüzde otuzunun mülkiyetinin devrine muvafakat edilmesi veya aynı miktarın değerinin dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere Başkanlığa verilmesi gerekir.

Kanun kapsamında yapılacak dönüşümde öncelikli hedef “yerinde dönüşüm”ü sağlamaktır. Ancak, teknik zorunluluklardan dolayı yerinde dönüşüm mümkün olmaz ise rezerv yapı alanları değerlendirilecektir. Yalova da Bakanlığımızca belirlenen 45 adet rezerv yapı alanı bulunmaktadır.

Kaynak: Özel Haber : Duygu Saral