Kamuda üç yıllık tasarruf tedbirleri paketi açıklandı.  

Üç yıl sürecek tasarruf tedbirlerinden sonra seçimlerde bu süreye denk gelmesi tasarruf tedbirlerinin kısa vade olduğu ileriki yıllarda uygulanamayacağının göstergesi.  Eski tas eski hamam. Kamuda harcamaların gerekliliğinin, israfın, kabul edilebilirliğinin bir ölçüsü olması gerekir.  ‘’itibardan tasarruf edilmez’’ söylemi de bana göre çok doğru bir söylem. Kamu görevlileri, seçilenler  Türkiye’yi, Türk vatandaşlarını bizleri temsil ediyor. Türkiye’nin itibarı önemli. Ancak, diyanet işleri başkanı audi marka arabaya binmese, Cumhurbaşkanlığı’nın 13 değil de 1 veya üç uçağı olsa, meclis başkanı Kapodokya’ya özel Cumhurbaşkanlığı aracı ile seyahat etmese, koruma konvoyu ile gösterişli ziyaretler yapılmasa Türkiye’nin itibarı zedelenmez. Hatta hatta ekonomisine bakıldığında bu tasarruflar saygınlığını, ekonomide güvenirliliğini arttırır.  

Açıklanan tasarruf tedbir paketi, gerçekten Türkiye ekonomisine nefes aldıracak düzeyde mi yoksa sıkı maliye politikası uyguluyor muş gibi görünmesini mi sağlayacak. Özetle atılan taş ürküttüğü kurbağa sayısına değecek kadar mı?  

İncelediğimde; 2023 yılı bütçe açığı 1,37 Trilyon TL, 2023 yılında Türkiye konsolide bütçesi gelirlerinden 1,37 Trilyon TL fazla harcama yapılmış. Toplam kamu harcamaları ise 22 Trilyon TL. 

Açıklanan Tasarruf tedbirlerinin üç yıllık tutarı ise 100 Milyar TL. Bir yıllık tasarruf 30 Milyar TL. Yıllık tasarruf bütçe açığının yüzde 3’ü toplam yıllık harcamanın ise binde 13’ü oranında. Kişi başı tasarruf 85 milyon nüfusta yılda 360 TL, ayda 30 TL. Hediye dahi olsalar, Cumhurbaşkanlığı özel uçaklarının yıllık bakım maliyeti 13 milyon Dolar, 450 milyon Türk Lirası  

İtibardan tasarruf etmeyebiliriz, ancak gösterişe giriyorsa harcamalar tasarruf şart. Gösterişe yapılan gereksiz harcamalar da maalesef itibar getirmez gelişmiş ülkeler nezdinde. 

İnandırıcılığı olmayan mış gibi alınan bu tedbirler, iç siyasette nasıl karşılanacak, muhalefet tasarruf tedbirlerine rağmen gösterişe yapılan harcamaları gündeme taşıyabilecek mi? Yoksa birkaç gün bu yazılar, eleştiriler yapılacak, tozlu raf kalmadığı için bilgisayarın isimsiz bir dosyasında kaybolacak mı? Yaşayıp göreceğiz. 

Tasarruf tedbirleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tedbirlerin ne içerdiğinin anlaşılması için tebliğin özeti aşağıdadır. 

Taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması 

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. 

Resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. 

Haberleşme giderleri 

Kamu kurum ve kuruluşların harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkanlar çerçevesinde gözden geçirerek kaynakların verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya kullanım kısıtlamaları dahil her türlü tedbiri alacaklar. 

Personel görevlendirmeleri 

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri faaliyetleri uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Yüz yüze yapılması zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde yapılacak. 

Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmelerde, bu amaçla tahsis edilmiş ödenek aşılmayacak. 

Basın ve yayın giderleri 

İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar hiçbir şekilde basılamayacak. Bu dokümanlar elektronik ortamda yapılacak. 

Kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılamayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. 

Zorunlu haller dışında üç yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, teşrifat, bilgisayar ve donanım benzeri demirbaş alımı yapılmayacak. 

Personel giderleri 

Kamuda personelin etkin kullanımı sağlanarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ihdası ve kullanımı talebinde bulunulabilecek. 

Enerji ve su alımları 

Kamu kurum ve kuruluşları enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarruf önlemlerine uyacak. 

Genel aydınlatmada LED dönüşümü ve diğer tasarruf sağlayıcı tedbirler hızla uygulamaya geçilecek. 

Kamu bina ve tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmasına azami gayret gösterilecek. 

Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak. 

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek. 

Her yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak 

Genelgenin uygulanmasıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken önlemler alınacak, her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak.