E-tebligat sistemini neredeyse tüm kurumlar, şirketler zorunlu olarak kullanmaya başlamasına ve e-tebligat başvurularının yapılmış olmasına rağmen halen postacının yolunu gözleyenlerin sayısı az değil.

Halbuki Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) Kamu Kuruluşları, noterler, Baro’ya kayıtlı avukatlar gibi birçok kurum e-tebligat kullanmaya başladı ve tebligatlar artık elektronik ortamda gönderiliyor. Üstelik e-tebligat göndermek isteğe bağlı bir durum değil. Notere gidip benim tebligatımı kağıt ortamında elden gönderin deme şansınız da yok. Çünkü tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunlu.

Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın mail adreslerinden  veya e-devlet üzerinden tebligatlarını sürekli kontrol etmelerini tavsiye ederim.

E-tebligat gönderildiği gün hariç 5 gün içinde açılmamış, yani görülmemiş olsa da 5. gün sonunda tebliğ edilmiş olarak kabul edilmektedir. Tebligatlarda itiraz veya dava açma sürelerinin de en çok bir ay olduğu düşünüldüğünde e-tebligatlar görülmediğinde ise mağduriyetler kaçınılmazdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-tebligat sistemleri dışında

(UETS) Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili bilgi edinmekte yarar olacağını düşünüyorum.

Elektronik Tebligat (e-tebligat), Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların, e-Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) yoluyla alıcılarına iletilmesidir. E-Tebligat Sistemi’ne, kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir.

Elektronik Tebligat Adresi Bulundurma Zorunluluğu

Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kılınmıştır:

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

Noterler.

Baro levhasına yazılı avukatlar.

Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Sayılanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere de talepleri halinde elektronik tebligat adresi verilmesi mümkündür. Bu durumda, bu kişilere tebligatların elektronik ortam üzerinden gönderilmesi zorunlu olacaktır.

Tebligatın elektronik olarak yapılması zorunlu olan kişilere, kişinin e-tebligat adresinin bulunmaması veya adresin kapatılmış olması gibi nedenlerle e-tebligat yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullere uyularak tebligat yapılacaktır.

Elektronik Tebligat Alınması İçin Başvuru Süreci

E-tebligat konusunda yalnızca P.T.T Anonim Şirketi yetkilendirilmiştir. Elektronik tebligat adresi alınmasına ilişkin başvuru, yalnızca PTT’ye yapılabilecektir.

İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılmasının Sağladığı Avantajlar

Elektronik tebligat, kullanıcılarına temel olarak zaman ve maliyet kazancı sağlamaktadır. Fiziki ortamda oldukça uzun sürebilecek tebliğ süreci, e-tebligat sistemi ile masrafsız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Elektronik tebligatta, belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmesi ve içeriğe başkalarının erişimi mümkün olmadığından bilgi ve belge güvenliği ile kişisel veriler fiziksel tebligata göre çok daha fazla güvence altındadır. Bu bağlamda tebligatın doğru kişiye yapılması kesin olarak sağlanmış olup kişiye zamanında ulaşamaması nedeniyle doğabilecek hak kayıplarının ve olası usulsüz tebligatların önüne geçilmektedir. Ancak olası hak kayıplarını tamamı ile engelleyebilmek için e-tebligat adreslerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Tebligatlara ilişkin kanuni süreler tebligatın ulaştığı tarihi izleyen 5. günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu bağlamda, muhataba tanınan kanuni sürelerin daha geç dolması avantajı söz konusu olacaktır.

Ayrıca, tebligatın muhatabın UETS adresine ulaşmasını izleyen 5. günde tebliğin gerçekleştiği kabul edileceğinden muhatabın tebellüğden imtina etmesi ihtimali ortadan kalkmaktadır.

UETS Delil gücü

Aksi ispat edilmedikçe e-tebligatlar kesin delil sayılacaktır. Bu deliller üzerinde hakimin takdir yetkisi söz konusu olmayacaktır. İşlem kayıtları ise 10 yıl boyunca arşivde saklanacaktır.

Elektronik tebligatın, muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin delil kayıtları, tebligatı çıkarmaya yetkili makam ve merciye derhal ve en geç yirmi dört saat içerisinde PTT A.Ş. tarafından bildirilecektir.

Bu sayede, UETS delil kayıtları üzerinden tebligatın kim tarafından, ne zaman teslim alındığına ve okunduğu tespit edilebilecek olup tarafların olası uyuşmazlıklarda tebligatın yapılıp yapılmadığı veya kime yapıldığı konusunda uyuşmazlık çıkması, kesin delil olması nedeniyle mümkün olmayacaktır.