Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun (Af Yasası) 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yakın Zamanda Yeni Bir Af Yasası Daha Çıkar Mı?

Bu yönde düşünmemenizi ve işletme kayıtlarını düzeltmek için yürürlüğe giren 7440 sayılı yasadan 31/05/2023 tarihine kadar başvuru yaparak yaralanmanızı tavsiye ederim.

Yürürlüğe giren Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili 6’ncı maddesine  göre;

1-) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıt ve beyanına ilişkin düzeltilmesi;

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları 31.05.2023 tarihinde kadar (kendileri veya meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedel üzerinden oluşturdukları envanter listesini ayrı bir beyanname ile tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplamak suretiyle)  vergi dairesine bildirerek defterlerine kaydedebileceklerdir.

Tahakkuk eden KDV tutarı 31/05/2023 tarihi olan beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ödenen vergi indirim konusu yapılamayacaktır

Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirim konusu yapılır. Ancak iadeye konu edilemeyecektir.

2-) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıt ve beyanına ilişkin düzeltilmesi;

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedelleri dikkate alınarak fatura düzenlemek ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir

Fatura ilgili kıymetin tabi olduğu oran katma değer vergisi hesaplanarak düzenlenecek olup ilgili dönemin KDV beyannamesinde beyan edilecektir. Ödenecek KDV çıkması halinde ilgili kıymetten kaynaklanan tutar kadar olan kısmı ilk taksit beyanname verme süresi içerisinde, diğerleri takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

Beyanname verme süresinde ilk taksitin,  diğer taksitlerin ise takip eden bir ve ikinci aylarda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilme imkanı tanınmıştır.

3-) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklarda alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin düzeltilmesi;

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2022 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Mayıs 2023 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkânı verilmiştir.

Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.