03/03/2023 Resmi Gazetede yayınlanarak 7438 Sayılı Kanun ile yürürlüğe giren EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) yasasına göre emeklilik şartlarını sağlayarak emeklilik başvurusu yapacak çalışanlardan başvuru alınması ve buna göre işçinin işten ayrılış bildirgesinin Emeklilik kodu ile SGK’ya bildirilmesi gerekir.

İşverenler emeklilik başvurusu yapan işçiden tahsis talep beyannamesinin bir örneğini dilekçe elinde talep etmelidirler.

Emeklilik sonrası çalışmak isteyen işçiler, işverenin tercihine göre işe devam edebilirler. Çalışanın yeninden işe alınıp alınmayacağı işverenin inisiyatifindedir. İşe tekrar alınan işçinin emeklilik sonrası ara vermeksizin işe devam etmesi düşünülüyorsa işten ayrılış dilekçesinin verdiği günün ertesi günü için tüm sigorta kollarında değil, SGDP'li olacak şekilde işe giriş bildirgesi verilerek işe devam ettirilmelidir.

İşe tekrar giriş yapmak için herhangi bir süre boşluk verilmesine gerek yoktur. İsçinin SGDP girişi yapılması için emeklilik talebinin neticelenmesinin beklenmesine de gerek yoktur. Meclisten geçen kanunda EYT kapsamında emekli olunan işçinin 30 gün içinde aynı işyerinde yeniden işe alınması halinde işveren %5 puanlık teşvikten yararlanacaktır.

Emeklilik sebebi ile işten ayrılan ve işyerinde en az bir yıllık kıdemi olan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.  Eğer işçi emekli olduktan sonra işe devam edecekse işveren ile anlaşması halinde kıdem tazminatı ödemesi bekletilebilir.

Emeklilik sebebiyle işten ayrılan işçinin yıllık izin süreleri yeni işe başlamış gibi değerlendirilir.

Başvuru sürecinde E-Devlet üzerinden izlenecek yol şu şekildedir;

E-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesine tıklanacak.

Gelen ekranda 'yeni başvuru' sekmesi tıklanacak ve tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçilecek.

SSK kapsamında aylık talep edecekler '4A SSK', Bağ-Kur kapsamında ise '4B Bağ_Kur' seçilecek. Bundan sonraki adımda da altta yer alan 'başvur' butonu tıklanacak.

E-Devlet'ten ya da SGK'ya mart ayında dilekçe vererek başvuranlara emekli aylıkları, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak.

2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı

Gayrimenkul Sermaye İradı (kira gelirleri) gerçek kişilerce 31 Mart 2023 tarihine kadar beyan edilerek, bu gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2023 yılı Mart ayı ve Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

Gayrimenkul Sermaye İradı Kira Gelirini Beyanında dikkat edilecek hususlar;

1.      2022 yılı içerisinde elde edilen mesken kira gelirinin 9.500 TL’sı istisna kapsamındadır.

2.      Bu istisnadan istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.

3.      Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari ve zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı kişiler, konut kira geliri istisnasından yararlanamayacaktır.

4.      2022 yılı içerisinde 9.500 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 250.000 TL’yi geçenler 9.500 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaktır.

5.      İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını 2022 yılı için 70.000 TL’sını aşanlar beyanname vereceklerdir.

6.      Ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyanname verecek olanlar “ Hazır Beyan Sistemi” içerisinde yer alan “Beyanname Doldur” menüsünden beyannamelerini kontrol edip, istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra bu beyannamelerini onaylayabileceklerdir. Hazır Beyan Sistemi’ni kullanmak istemeyenlerin beyannameleri; bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer) vergi dairesine kağıt ortamında ya da elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılığı sözleşmesi imzalanarak e-Beyanname sisteminden 31 Mart 2023 tarihine kadar verilebilecektir.

2022 yılı içerisinde toplam 9.500 TL üzerinde mesken kira geliri elde eden mükellefler beyanname vermek zorundadırlar.

Kira Geliri Beyanında, bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri o yılda elde edilmiş gelir kabul edilecek, Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri ise ilgili yılın geliri olarak kabul edilerek ilgili yıllarda beyan edilecektir.

İş yeri kira gelirlerinde stopaj yolu ile vergilendirilmiş olan gelirlerin gayri safi toplamı 70.000.TL’sını geçmedikçe beyan edilmeyecek, beyana tabi diğer gelirleri ile birleştirilmeyecektir.

Hazır Beyan Sistemi

Maliye Bakanlığı’nın “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname” sistemi ile mükellefler beyannamelerini gönderebileceklerdir.

Bu sistem, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemi ifade etmektedir.

Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapabilecektir. İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.

Beyannamenin Verilme Zamanı ve Yeri

Mükelleflerin, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2023 yılının MART ayının 1’inci gününden 31 inci günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. Tahakkuk eden vergi 2023 yılı Mart ayı ve Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmektedir. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlıdırlar.