03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1’inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 95’inci madde eklenmiş olup usul ve esasları 2023/19 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlama yapılması ve e-beyanname uygulamasından 15510 kanun numaralı muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirim yapılması mümkündür.

Bununla birlikte, kapsama giren sigortalılara 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığı hususu teşvik tanımlama ve beyanname verilmesi aşamasında tespit edilemeyeceğinden, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ve bu talebe istinaden 5510 sayılı Kanun'un geçici 95’inci maddesi kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanan sigortalılar için 15510 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılması ve 15510 kanun numaralı beyannamenin düzenlenmesi önem arz etmektedir.

5510 sayılı Kanun’un geçici 95’inci maddesi kapsamında tanımlama yapılarak bildirimleri 15510 kanun numarası ile düzenlenen sigortalıların, 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunan ancak bu talebe istinaden anılan madde kapsamında ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmayan sigortalılar olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olunacağından, yersiz yararlanılan 15510 kanun numaralı beyannameler hatalı teşvik listesi ile takip edilecektir.

Münhasıran Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak Veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı İle Uğraşanlar Mükellefler 25/04/2023 Tarihinden İtibaren  Basit Usulde Vergilendirilmeyi Seçebilirler.

Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar  giren mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartları sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde basit usule geçebilirler.

İlgili karar 25/04/2023 tarihi olan.

25 Nisan 2023 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 32171

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7166

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle İlgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karann yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24/4/2023 TARİHLİ VE 7166 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),”

GEÇİCİ MADDE 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın, 1 inci madde ile değiştirilen 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içi hükmü kapsamına giren mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartlan sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde basit usule geçebilirler.

MADDE 2-. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
 

Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı

25 Nisan 2023 tarihli ve 154 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,

- 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.